Thursday, May 11, 2006

Silly Point

ªÀÄAUÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆæ

dUÀvÀÄÛ JµÉÖ®è §zÀ¯ÁV©nÖzÉ ªÀiÁgÁAiÉÄæ! ºÀÄmÁÝVAzÀ ºÀ®Äè wPÉÆÌà ¨Éæ±ï¤AzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ §zÀ¯ÁUÁÛ EzÉ. §ºÀıÀB «ÄãÀÄ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À ºÁ£ïð ºÉÆgÀvÁV!!
CzÀÄ ºÉÆÃVè PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£É ¸ÉÆèÃUÀ£ÀߣÉßà vÀUÉƽî. £À£Àß CdÓ£À PÁ®zÀ°è "ªÀÄPÀ̽gÀ®ªÀé ªÀÄ£ÉvÀÄA§' CAwvÀÛAvÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ MAzÀÄ QæPÉmï nÃAUÉ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̽jÛzÀÄæ. £À£Àß C¥Àà- CªÀÄä£À ¥ÁæAiÀÄzÀ PÁ®PÉÌ "JgÀqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁPÀÄ'- "«ÄvÀ ¸ÀA¸ÁgÀ »vÀ ¸ÀA¸ÁgÀ' CAwvÀÄÛ. £Á ºÀÄlÄÖªÁUÀ CzÀÄ "£Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄV§âgÀÄ' CAvÁAiÀÄÄÛ. "DgÀwUÉÆAzÀÄ QÃgÀÄwUÉÆAzÀÄ' CAvÀ®Æ PÀgÉzÀÄæ. (DzÀgÀÆ £À£Àß C¥Àà CªÀÄä £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÉà ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ)
£Á£ÀÄ ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ "£Á«§âgÀÄ, £ÀªÀÄUÁåPÉ E§âgÀÄ, §¼À¹ gÀ§âgÀÄ' CAvÁVzÉ. (§¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼À®Æè gÀ§âgï (¤gÉÆÃzsï) GavÀ «vÀgÀuÉ £ÀqÉ¢zÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ §ºÀıÀB £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄUÁåPÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ' JA§ ¸ÉÆèÃUÀ£ï eÁjUÉ §AzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð E®è. (CzÀÄ §gÉÆÃzÉÆæ¼ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÉâÃPÀÄ CAzÉÆÌAr¢Ã¤) £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ PÀÄAlÄA§ AiÉÆÃd£É ¸ÉÆèÃUÀ£ï JµÉÖ®è §zÀ¯ÁVânÖzÉ. d£À¸ÀASÉå ªÉÃUÀ ªÀiÁvÀæ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤®èzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀzÀAvÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁVzÉ.
EµÉÖ®è ºÉýèPÉÌ PÁgÀt GAlÄ. MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀ PÀÄjvÀÄ ¸É«Ä£Ágï £ÀqÉ¢vÀÄÛ. C°èUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ £ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §AzÀj£À ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄRå JAf¤AiÀÄgï JA.JA. PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ mÉÆæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß FV£À PÁ®PÉÌ ºÉÃUÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀ PÀxÉ ¤ªÀÄUÁV....
ªÀÄAUÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆæ PÀvÉ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ. CzÉà MªÉÄä mÉÆæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄ ¤zÉæ ªÀiÁrzÀÝ£ÀAvÉ. ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À mÉÆæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. mÉÆæ ªÀiÁgÀĪÀªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ vÀ¯É©¹AiÀiÁAiÀÄÄÛ. mÉÆæ vÀUÉÆüÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ?
CzÉÌ DvÀ PÉ®ªÀÅ ZÉõÉÖ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ DvÀ vÀ£Àß vÀ¯É ªÉÄðzÀÝ mÉÆæ £É®PÉÌ J¸ÉzÀ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. DvÀ J®è mÉÆæ ºÉQÌPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ. EzÀÄ £À£Àß-¤ªÀÄä CfÓ ºÉýzÀ PÀvÉ.
CfÓ ºÉýzÀ ªÀÄAUÀ-mÉÆæ PÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ mÉÆæ ªÀiÁgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£Éà PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ºÉƸÀ PÀxÉAiÀÄ »ÃgÉÆ.
DvÀ C¥Àà£ÀAvÉ mÉÆæ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆgÀl. C¥Àà ªÀÄ®VzÀAvÉ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ mÉÆæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. JZÀÑgÀªÁzÁUÀ mÉÆæ £Á¥ÀvÉÛ. DUÀ DvÀ¤UÉ vÀAzÉ ºÉýzÀ PÀxÉ £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ mÉÆæ vÉUÉzÀÄ £É®PÉÌ J¸ÉzÀ. DzÀgÉ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ mÉÆæ £É®PÉÌ J¸ÉAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä FvÀ £É¯ÉPÉ̸ÉzÀ mÉÆæAiÀÄ£ÀÆß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀAvÉ.!!

Olavina Oole

N avÀÛZÉÆÃgÀ,

£ÀAUÁåPÉ »AUÁVÛzÉ ºÉýÛÃAiÀiÁ? £À£ÉßzÉAiÀÄ°è "PÀÄZï PÀÄZï' ¨sÁªÀ£É vÀAzÉÆãÀÄ ¤Ã£Éà C¯Áé? ¤£Àß £ÀUÀĪÉÃ? ªÀiÁvÁqÉÆà ¸ÉÖöʯÉÃ? MmÁÖgÉ ¤£Àß ªÀåQÛvÀéªÉ? CzÉãÉÆ UÉÆwÛ®è ¤£Àß £ÉÆÃrzÁUÉ®è K£ÉÆà RĶ. «ªÀj¸À¯ÁUÀzÀ GzÉéÃUÀ. JzÉAiÀÄ°è §tÂÚ¸À¯ÁUÀzÀ PÀÄZï PÀÄZï ¨sÁªÀ£É.
ºËzÀÄ. EzÀÄ ®ªÉé. CzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. £ÀAUÁUÀUÁÛ EgÉÆà C£ÀĨsÀªÀ. £Á£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÁÛ EgÉÆà ¸ÀAPÀl. ¤Ã£ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ £ÀAUÉ Cj«®èzÉ GAmÁUÉÆà UÀr©r EzÀPÉÌ PÁgÀt ¦æÃw. ¦æÃw CAzÁPÀët CzÀÄ J°è? AiÀiÁªÁUÀ? ºÀÄmÉÆÌAqÀÄÛ C£ÉÆßà ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ §gÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd. £Á£ÀÆ PÉ®ªÀgÀ §½ F C¸ÀA§zÀÝ ¥Àæ±Éß PÉýzÉÝ. DzÉæ £ÀªÉÄÎ UÉÆvÁÛUÉÝà ºÀÄmÉÆ̼ÉÆÃzÉ ¦æÃw CAvÀ £ÀAVÃUÀ C¤¸ÁÛ EzÉ.
J¯Éè°è £Á £ÉÆÃqÀ°
¤£ÀßzÉà a°¦°
PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¨É¼ÀVzÉ
ºÉeÉÓ EqÀzÉà ºÁjzÉ
£À£Àß M¼ÀVÃUÀ £Á¤®è
¤Ã£ÁzÉ £Á...

JAxÀ «avÀæ £ÉÆÃqÀÄ. £Á£ÀÄ CzÉ°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀ¼ÀÄ. ¤Ã£ÀÆ CµÉÖà ªÀÄvÉÛ°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀ. F ¦æÃw £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀºÉÆgÀnzÉ. JµÉÆÖà ¨Áj £ÀAUÉà D±ÀÑAiÀÄð DUÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀ®Ä F ¦æÃw- ®ªï C£ÉÆßÃzÀ£Àß £Á£ÀÄ £ÀA¨ÁÛ£Éà Ejè®è. CzÉ®è ¸ÀĪÉÄß vÉÆÃjPÉ ªÀiÁvÀæ. AiÀiÁgÀ£ÉÆßà ¦æÃw ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. £ÀAvÀgÀ E£ÁågÀ£ÉÆßà ªÀÄzÀÄªÉ DUÉÆÃzÀÄ. CAxÀªÀgÀ£Àß PÀAqÉæ UÀÄAqÀÄ ºÁQ PÉÆAzÀÄ ©r¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÄÖ PÉÆÃ¥À §gÁÛ EvÀÄÛ. FUÀ £Á£Éà ¦æÃwAiÀÄ §¯Éð ¹Q̺ÁQPÉÆAr¢Ã¤.
£Á£ÀÄ ¤£Àß dvÉ ©ÃZÀÄ, ¥ÁPÀÄð ¸ÀÄvÀÛ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉêÀ® JgÀqÉà JgÀqÀÄ ¨Áj ¤£Àß £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÉæ ¤£Àß §UÉÎ £À£Àß ªÀÄ£À¸À°è ºÀÄnÖzÀÄÝ ¤dªÁzÀ ¦æÃw.
ªÉƺÀ§âvï £ÁªÀiï ºÉ ªÀÄ£ï PÁ
±ÀÄgÀÄ PÀºÁA¸É ºÉÆÃwà ºÉ
QAiÀiÁ ¢¯ï £É L¸É ¥ÉÊzÁ
PÀxÀªÀiï ¸ÁA¸ÉÆÃA¥É ºÉÆÃwà ºÉ
ºÁUÉ £À£Àß ¦æÃw.

£ÀAUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¤£Àß L±ÀéAiÀÄð C®è. ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÇ C®è. ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀ® ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ L ®ªï AiÀÄÄ ºÉüÉÝãÉà £Á£ÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉð ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝãÉãÉÆ C¤¸ÁÛ EzÉ. zÀqÀ ¸ÉÃgÉâÃPÀÄ C¤¹zÀÆæ F ºÉƼÉð FeÉÆÃzÀÄ EµÀÖªÁUÁÛ EzÉ. DzÉæ MªÉÆäªÉÄä £Á£ÉƨÉßà FeÁÛ E¢Ã£ÉãÉÆ? EzÀÝQÌzÀÝAUÉ PÉÊ- PÁ®Ä ¸ÉÆÃvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄĽΠºÉÆÃzÉæ C£ÉÆìÃPï ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÉÛ. dvÉð ¤Ã£ÀÆ FeÉÆÃzÁzÉæ F ¦æÃwAiÀÄ £À¢Ã° £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¨ÉÃPÁzÀÆæ FeÉÆÃPï gÉr.


Ew
avÀæZÉÆÃj

Oole

£À£Àß ¸É¼ÉzÀªÀ¼É,

¤£Àß PÀtÄÚ L±ÀÑAiÀiÁð¼ÀAw®è. £ÀqÀÄ ²¯Áà ±ÉnÖAiÀÄAw®è. ªÀiÁzsÀÄjAiÀÄ PÉ£ÉßAiÀÄÆ ¤£ÀV®è. gÁt ªÀÄÄRfðAiÀÄAvÀ ªÀÄÄRªÀÇ ¤AzÀ®è. ©¥Á±Á¼À ¸ÉQì ®ÄPÀÆÌ E®è. ¸ÉÆ£Á° ¨ÉÃAzÉæAiÀÄ ¦üUÀgÀÆæ ¤£Àß §½ E®è. DzÀÆæ £Á ¤£Àß EµÀÖ ¥ÀrÛä. AiÀiÁPÀAzÉæ CªÀgÁågÀ §½AiÀÄÆ E®èzÀ £À£Àß ¦æÃw¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ ¤£Àß §½ EzÉ. ºÁUÀAvÀ ¤Ã£ÀÄ ZÉAzÀªÉà C®è CAvÀ ºÉüÁÛ E®è. AiÀiÁjUÀÆ ºÉÆð¸À¯ÁUÀzÀ «©ü£Àß CAzÀ ¤AzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ¨Áj ¥ÀvÀæzÀ°è £À£Àß ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ EµÀÖ¥ÀrÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀå¯Áè. C¢PÉÌ EµÀÄÖ «ªÀgÀuÉ. ¸ÁPÁ?
C®è PÀuÉ AiÀiÁPÉ ¦æÃw¹ÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆrè? ¦æÃvÉÆìÃPÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt ¨ÉÃPÁ? ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è vÉgÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÉÛ? UÁ½ AiÀiÁPÉ ©Ã¸ÀÄvÉÛ? AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ D«AiÀiÁV ºÉÆÃUÀÄvÉÛ? CzÉ®è ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤ªÀÄAiÀÄ CAvÀ ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÉÆÃzÁzÉæ £À£Àß ¦æÃw PÀÆqÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤AiÀĪÀiÁ CAzÉÆÌÃ.
vÀÆ vÀÆ ºÉ ªÀ»A
¢¯ï£É f¸É C¥À£Á PÀºÁ...

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CAvÀgï PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÉÆàÃmïì £ÀqÉ¢vÀÛ®è DªÀvÀÄÛ ¤£Àß £ÉÆÃrzÀÄÝ. £ÀAUÉ £É¦zÀÝAUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DlzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAr®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀzÀ°è NqÁrPÉÆArzÉÝ. DªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ ZÀÆr ºÁPÉÆÌArzÉÝ. ªÀÄÄRPÉÌ ªÉÄÃPÀ¥ï EgÀ°®è. ¨ÉªÀgÀÄ §A¢vÀÄÛ. C¶ÖzÀÝgÀÆ £ÀAUÉ, £À£Àß PÀtÂÚUÉ ¤Ã£ÀÄ EµÀÖªÁVzÉÝ. ¤Ã¤¢ÝÃAiÀiÁ C£ÉÆßà MAzÉà PÁgÀtPÉÌ ¤£Àß PÁ¯ÉÃfUÉ £Á£ÀÄ §AzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀVAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄA¢£À PÁè¸À°èzÉÝ. ¤£Àß PÁè¸ÁVzÀÝgÉ ¢£ÀªÀÇ, ¥Àæw PÁè¸À®Æè ¤£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÁÛ PÀÆgÀâºÀÄ¢vÀÄÛ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ CªÀPÁ±À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ. DzÀgÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ MAzÉà DzÀÝjAzÀ ¢£ÀªÀÇ ¤£Àß £ÉÆÃqÉÆ ¨sÁUÀå! ºÁr ºÁr gÁUÀ. £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¥ÉæêÀÄ CAvÁgÀ®è ºÁUÉ ¤£Àß £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ £ÀAUÉ UÉÆwÛ¯ÉÝ ¤£Àß ¯Ë ªÀiÁqÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÉÝ. CzÀÄ ®ªÉÇé CxÀªÁ §gÉà DPÀµÀðuÉãÉÆ CAvÀ ¥ÀjÃQë¸ÉÆÃPÉ ¸Àé®à mÉÊA vÀUÉÆAqÉ.
C¨ï vÉÆ AiÉÄ fãÁ
vÉÃgÉ ©£ï ºÉ ¸ÀeÁó (¤Ã¤¯ÉÝ fêÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ²PÉë) C¤ß¸ÉÆÃPÉ ±ÀgÀĪÁzÁUÀ, ¦æÃwãÁ ªÀÄÄaÑmÉÆ̼ÉÆÃPÉ ¸ÁzsÁå£Éà E®è C¤ìzÁUÀ ¤AUÉ ¥ÀvÀæ §gÉÝ. CzÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¤AUÉ £Á£ÁåPÉ EµÀÖªÁzÉ? £Á¼É E£ÉÆߧÄî ¹QÌzÉæ CªÀî »AzÉ ºÉÆÃVÛÃAiÀiÁ CAvÉ®è ¥ÀvÀæ §jÝ¢ÝÃAiÀiÁ.
ZÁAzÀ¤Ã ZÁAzÀ¸É ºÉÆÃvÁ ºÉ
¹vÁgÉÆÃA¸É £À»
¥Áågï KPï ¸É ºÉÆÃvÁ ºÉ
ºÀeóÁgÉÆÃA¸É £À»... (¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¤AzÀ §gÀÄvÉÛ vÁgÉUÀ½AzÀ C®è, ¦æÃw M§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄlÄÖvÉÛ ¸Á«gÀ ªÀÄA¢ ªÉÄî®è) CxÀð DAiÀiÁÛ? ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¦æÃw. ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ £À£Àß ¦æÃwãÁ jeÉPïÖ ªÀiÁr©mÉæ F ¥ÀÄlÖ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉzÀj ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¦æÃw¸ÉÝà EgÉÆà ¸ÁzsÀåvÉãÉà ºÉZÀÄÑ.
ZÉ®ÄªÉ MAzÀÄ PÉýÛä
E¯Áè C£ÀßzÉ PÉÆrÛÃAiÀiÁ
¤£Àß ¦æÃw ªÀiÁrÛä
ªÀÄ£À¸ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ PÉÆrÛÃAiÀiÁ?


Ew
¦æÃwð ©zÀݪÀ

Tuesday, April 11, 2006

`Three Kick Rule'A lawyer went to duck hunting in rural Texas. He shot and dropped a
bird,but it fell into a farmer's field on the other side of a fence.
As the lawyer climbed over the fence, an elderly farmer drove up on his
tractor and asked him what he was doing.
The litigator responded, "I shot a duck and it fell in this field, and
now I'm going to retrieve it."

The old farmer replied, "This is my property, and you are not coming
over here."

The indignant lawyer said, "I am one of the best trial attorneys in
theUnited States and, if you don't let me get that duck, I'll sue you
and take everything you own.

The old farmer smiled and said," Apparently, you don't know how we
settle disputes in Texas. We settle small disagreements like this with
the "Three Kick Rule."

The lawyer asked, "What is the Three Kick Rule?"

The Farmer replied, "Well, because the dispute occurs on my land, first
I kick you three times and then you kick me three times and so on back
and forth until someone gives up."

The attorney quickly thought about the proposed contest and decided that
he could easily take the old codger. He agreed to abide by the local
custom.

The old farmer slowly climbed down from the tractor and walked up to the
attorney. His first kick planted the toe of his heavy steel toed work
boot onto the lawyer's legs and dropped him to his knees. His second
kick to the midriff then made the lawyer loose his early morning
breakfast.

The lawyer was on all fours when the farmer's third kick to his rear
end sent him face-first into a fresh cow pie.

The lawyer summoned every bit of his will and managed to get to his
feet.

Wiping his face with the arm of his jacket, he said, "Okay, Now it's my
turn."

The old farmer smiled and said, "Naaaaaah, I give up now. You can have
the duck."

Sunday, April 09, 2006

Passive smoke could give you diabetes

A new study says passive smokers may be at higher risk of developing diabetes.
The American study, published in the British Medical Journal and quoted by many news agencies on Friday, says toxins in cigarette smoke could affect the pancreas, which produces the blood-sugar regulating hormone insulin.
The study, helmed by Professor Thomas Houston of the Birmingham Veterans Affairs Medical Centre in Alabama, USA, assessed 4,572 people in 1985. The same people were tested again in 2000.
In the time period, 22 per cent of the smokers developed glucose intolerance, the medical term for the body's inability to produce insulin. Glucose intolerance is a precursor to diabetes.
Among the non-smokers who were frequently exposed to passive smoke, 17 per cent developed glucose intolerance.
The same percentage was below 12 for those who were not exposed to second-hand smoke.
The scientists said some toxins are more concentrated in passive smoke than what a smoker inhales.
The findings needed to be confirmed by further research, they added.

Saturday, April 08, 2006

Husband Store ... Story

A store that sells husbands has just opened in New York City , where a woman may go to choose a husband. Among the instructions at the entrance is a description of how the store operates. You may visit the store ONLY ONCE ! You may choose any man from a particular floor, or you may choose to go up a floor, but you cannot go back down except to exit the Building! So, a woman goes to the Husband Store to find a husband.

On the first floor the sign on the door reads:
Floor 1 - These men have jobs and love the Lord.
Floor 2 - These men have jobs, love the Lord, and love kids.
Floor 3 - These men have jobs, love the Lord, love kids, and are extremely good looking.
"Wow," she thinks, but feels compelled to keep going. She goes to the fourth floor and sign reads...
Floor 4 - These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop- dead good looking and help with the housework. "Oh, mercy me!" she exclaims, "I can hardly stand it!" Still, she goes to the fifth floor and sign reads:
Floor 5 - These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop- dead gorgeous, help with the housework, and have a strong romantic streak. She is so tempted to stay, but she goes to the sixth floor and the sign reads:
Floor 6 - You are visitor 4,363,012 to this floor. There are no men on this floor. This floor exists solely as proof that women are impossible to please. Thank you for shopping at the Husband Store. Watch your step as you exit the building, and have a nice day!

India's oil import bill jumps to $43 bn

Energy-hungry India's oil import bill has swelled to 43 billion dollars in 2005-06 fiscal on the back of high global oil prices, Commerce Minister Kamal Nath said today.India imports some 73 per cent of its crude oil requirement and also sources petroleum products like LPG from abroad.Presenting the annual supplement to the Foreign Trade Policy, Nath said: "Our imports have grown 32 per cent and stand at 140 billion USD, but 43 billion USD is our oil bill." India's oil import bill in 2004-05 was close to 29 billion USD, with about 25 billion USD spent on import of crude oil alone.During the first 10-months of 2005-06 fiscal, India spent 31.2 billion USD on crude oil import and another 4.176 billion USD on importing petroleum products. It earned 8.27 billion USD from exporting petroleum products.Crude oil imports jumped 3.4 per cent to 90.34 million tonnes in April-February from 87.37 million tonnes in the same period of the previous year. Product exports rose 34.1 per cent to 10.22 million tonnes, while exports were up 20 per cent to 19.389 million tonnes.

Friday, April 07, 2006

Olavina Oole


£À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀªÀ¼É,

`¤£Àß PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÉzÀgÉÆà fAPÉUÀ¼ÀÄ
PÀtÚ gÉ¥ÉàUÀ¼ÀÄ ºÁgÉÆà amÉÖUÀ¼ÀÄ
ºÁgÉÆà ªÀÄÄAUÀÄgÀļÀÄ NqÉÆà ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ...'

JA§ ºÁqÀÄ gÉÃrAiÉÆâAzÀ vÉð §gÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß PÉüÁÛ PÉüÁÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì `¸ÉßúÀzÀ PÀqÀ®°è £É£À¦£À zÉÆÃtÂAiÀÄ°' ¥ÀAiÀÄt¸À¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ.

`zÉÆÃt ¸ÁUÀ°
ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ°
zÀÆgÀ wÃgÀªÀ ¸ÉÃgÀ°'... JA§ ºÁr£ÀAvÉ ¤£Àß £É£À¥ÀÄ £À£Àß ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀªÀ PÀ®QvÀÄÛ.

`£Á£ÉÆAzÀÄ wÃgÀ
¤Ã£ÉÆAzÀÄ wÃgÀ
ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄ zÀÆgÀ
¦æÃw ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁgÀ...' JA§AvÁVzÉ £À£Àß ¹Üw.

¤£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ® ¢£ÀUÀ¼ÀÄ... AiÀÄĪÀw ªÀÄAqÀ®zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁVzÉÝ. ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É PÀÄaðAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ D¹Ã£À¼ÁVzÉÝ. ¤£Àß ±ÉÆèsÁAiÀĪÀiÁ£À ªÀÄÄR. CzÀgÀ°è ªÀÄÆrzÀÝ £À¸ÀÄ £ÀUÀÄ. E«µÉÖà ¸ÁQvÀÄÛ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ PÀªÀÄ® (£Á£ÀÄ ©eɦAiÀĪÀ£À®è) CgÀ¼À®Ä.

ªÉÄÃgÉ fãÉÃPÉðAiÉÄ D¥ï PÁ CgÁä£ï PÁ¦üà ºÉ
¢¯ï Q PÀ¯ÁªÀiï ¸É °T zÁ¸ÁÛ£ï PÁ¦üà ºÉ
wgï vÀ®ªÁgï Q PÁå gÀhÄgÀÆgÀvï ºÉ?
PÁvÀ¯ï PÀgÉßà PÉðAiÉÄ D¥ï Q ªÀÄĸÁÌ£ï PÁ¦ü ºÉÊ
EzÀÄ »A¢AiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ±ÁAiÀÄj. PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ZÁPÀÄ ZÀÆjAiÀÄ CUÀvÀå E®è ¤£Àß MAzÀÄ £ÀUÀÄ ¸ÁPÀÄ JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ CxÀð. ¤£Àß £ÀUÀÄ £ÉÆÃrAiÉÄà F ±ÁAiÀÄj §gÉzÀAVzÉ.
gÁµÀÖçzɯÉèqÉ »vÁ£ÀĨsÀªÀ EzÉ C£ÉÆßà eÁ»ÃgÁvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÉ®è £ÀAUÉ ºÀAUÉãÀÆ C¤ß¸ÁÛ E®é®è CAzÉÆÌÃwzÉÝ. DzÉæ ¤£Àß £ÉÆÃqÁÝVAvÀ MAxÀgÁ »vÁ£ÀĨsÀªÀ. ¤£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¸ÉßúÀ, ¦æÃw J®è £É£À¥ÀĪÀiÁqÉÆÌAqÁUÉ®è K£ÉÆà £ÉªÀÄä¢.
¤£Àß PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ZÉAzÀ£ÉAiÀÄ vÀÄn £ÀqÀÄªÉ vÉð §gÀĪÀ £ÀUÀÄ JgÀqÉà £À£Àß ¸É¼ÉzÀzÀÄÝ. ¤£Àß Q® Q® £ÀUÀÄ«£À C¯É ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉVAvÀ, ªÁd¥ÉÃ¬Ä C¯ÉVAvÀ®Æ §®ªÁVvÀÄÛ. N¯É §gÉAiÀÄĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ vÀÄA¨Á ¤£Àß £É£À¦£À C¯É.
¤£Àß ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? UÉÆwÛ®è. HgÀÄ? HºÀÄA. CzÉÌ ¤£Àß ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼É CAvÀ PÀgÉzÉ. CAzÀAUÉ F ZÀÄ£ÁªÀuÉð ¥ÀPÀÌzÀÆj£À CªÀÄä ªÉÊmïªÁ±ï ªÀiÁrPÉÆAqÀªÉî. ¸ÀaªÀgÀ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ ¥ÀAPÀëgï DVªÉ. ¥sÀ°vÁA±ÀPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉð ¤AvÉÆÃgÉ®è K£ÉãÉÆà PÀ£À¸ÀÄ PÀArzÁÝgÉ. ºÁVgÀĪÁUÀ ¨ÉÊPÉà Nr¸À®Ä ¨ÁgÀzÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ eÁ° gÉÊqï ºÉÆÃzÀAvÉ, ªÀiÁPÉðmïUÉ qÁæ¥ï PÉÆlÖAvÉ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÉæ vÀ¥Àà®è C¯Áé CAvÀ PÀ£À¸ÀÄ PÁuÁÛ EzÁß...

`ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄ
J¯Éè®Æè ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ
PÀtÄÛA¨Á £ÀÆgÁgÀÄ PÀ£À¸ÀÄ' CAvÀ gÉÃrAiÉÆà G°AiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ.
FUÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ d£À "PÉÊ' »rzÀgÉ, PÀuÁðlPÀzÀªÀgÀÄ ºÀÆ CgÀ½¹zÁÝgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À PÀA¥ÀÄ ¸ÀƸÀĪÀ PÉA¥À UÀįÁ©AiÀÄAwgÀĪÀ UÀr£Ár£À ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß C¥Àà- CªÀÄä£À ªÀÄĢݣÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁV ªÀÄ£É ªÀÄ£À vÀÄA§¨ÁgÀzÉÃPÉ? «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ...
Ew ¤£Àß
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ §AiÀĸÀĪÀªÀ

Police File


CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ vÀAzÀ C£ÁºÀÄvÀ

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁzÀ «zÁåyð, ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÉæëĹ PÉÊ PÉÆlÖ ºÀÄqÀÄV, C£ÁgÉÆÃUÀå ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÈzÀÞ, ¸Á® ªÀiÁrzÀÝ gÉÊvÀ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÁªÉ®è N¢zÉÝêÉ. PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ M§â ¥Éưøï C¢üPÁj oÁuÉAiÀįÉèà vÀ£ÀßzÉà ¦¸ÀÆÛ¯ï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄArlÄÖPÉÆArzÀÄÝ! PÀAr¢ÝÃgÁ? N¢¢ÝÃgÁ? JgÀqÀÆ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ FUÀ N¢...
¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀ¼É PÀlÖqÀzÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ PÉÆÃuÉ. CzÀgÀ ªÀÄƯÉAiÀįÉÆèAzÀÄ zsÀƼÀÄ »rzÀ PÀÄað. C¯Éèà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà ©zÀÄÝPÉÆArgÀĪÀ mÉç®Äè. £ÉÆÃqÉÆÃjUÉ ºÀ¼É PÀÄað ªÀÄƯÉUɸɢzÁÝgÉ C¤¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ D PÀÄað, mÉç®Äè ªÀÄƯÉUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä §®ªÁzÀ PÁgÀt EzÉ. CzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ ¹PÀÛ EwºÁ¸À EzÉ. ºÀÈzÀAiÀÄ «ÄrªÀ ªÀåxɬÄzÉ. ¥Éưøï C¢üPÁj ¸Á«£À PÀvɬÄzÉ. ªÉÄUÁ zsÁgÁªÁ»UÁUÀ§®è «µÀAiÀÄ EzÉ.
2000£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄà 23. ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄ ©¹® ªÀÄzsÁåºÀß. ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸À¨ïE£ï¸ÉàPÀÖgï ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ J¯ÉÆèà ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ DUÀµÉÖà oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄÄR ¨ÁrvÀÄÛ. CªÀgÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀºÉÆÃV LzÀÄ ¤«ÄµÀªÀÇ DVgÀ°®è... jªÁ®éj¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ¹rzÀ C¤jÃQëvÀ ¸ÀzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ£Éßà £ÀqÀÄV¹vÀÄÛ. PÀAUÁ¯ÁzÀ ¹§âA¢ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ...!? K¤zÉ C°è?
¸ÀévÀB ¸À¨ïE£ï¸ÉàPÀÖgï ¸ÉÆãïì gÀPÀÛzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°èzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀ£Àß §½ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj jªÁ®égï¤AzÀ¯Éà vÀ¯ÉUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÁ°Aa£À UÀÄAqÀÄ LzÀÄ Cr zÉúÀªÀ£ÀÄß ¤±ÀÑ®ªÁV¹vÀÄÛ!
ºÀªÁ¯Á ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ®AZÀ ¥ÀqÉzÀ DgÉÆÃ¥À ¸ÉÆãïì CªÀgÀ ªÉÄðvÀÄÛ. DUÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè J¹àAiÀiÁVzÀÝ PÀªÀÄ¯ï ¥ÀAvï CªÀgÀÄ ®AZÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀt »AwgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÉÆãïì CªÀjUÉ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ºÀt ¥ÀqÉ¢®è JA§ÄzÀÄ ¸ÉÆãïì ¸ÀàµÀÖ£É. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀ¤SÉAiÀÄÆ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÉÆãïì ®AZÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħA¢vÀÄÛ. CzÀ£ÁßzsÀj¹ J¹à CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÝgÀÄ.
DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÀÄÄAZÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì CªÀgÀ PÉÊUÉ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ ¹QÌvÀÄÛ. ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ rJ¹à n¹JA ±ÀjÃ¥sï CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀzÀ ¥Àæw ¤ÃrzÀÝgÀÄ. C°èAzÀ £ÉÃgÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀ ¸ÉÆãïì ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ UÀÄj ElÄÖ næUÀgï CzÀÄ«Ä©lÖgÀÄ. J®è ¸ÀªÀĸÉå, CªÀªÀiÁ£À, aAvÉUÀ½UÉ UÀÄAr£À°è GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÉ®èzÀPÀÆÌ qsÀA JA§ MAzÉà ±À§Ý¢AzÀ CAvÀå WÉÆö¹©lÖgÀÄ.
CªÀgÀ dvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÆãïì ¨sÁj ®AZÀPÉÆÃgÀgÉãÀÆ DVgÀ°®è. DzÀgÀÆ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ £ÉÆÃr £ÉÆAzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É PÁtĪÀ ¸ÀvÀå. CªÀjUÉ SÁ¸ÀV ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. CzÀjAzÀ §ºÀ¼À £ÉÆA¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ §AzÁUÀ CvÀÛ PÉ®¸ÀªÀÇ E®è, EvÀÛ SÁ¸ÀV §zÀÄQ£À°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄÆ E®è. CªÀiÁ£Àw¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ®Æè ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÁAiÀÄÄÛ. E£ÀÄß EzÀÝgɵÀÄÖ? ¸ÀvÀÛgɵÀÄÖ? JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆãïì UÀÄArUÉ vÀ¯ÉAiÉÆrØzÀgÉ? EzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì ªÀiÁvÀæ PÉÆqÀ§®ègÀÄ.
FUÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉƸÀ PÀlÖqÀ DVzÉ. DzÀgÉ ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ CAzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ PÀÄað, mÉç¯ï EA¢UÀÆ oÁuÉAiÀÄ°èzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀjUÉ®è, £ÉÆÃrzÁUÉ®è ¸ÉÆãïì £É£À¥ÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸ÁªÀÅ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ »A¢£À ªÀåxÉ PÀÆqÀ.

Tuesday, March 28, 2006

Silly Point¨Á®å ªÀÄgÀ½ §gÀ¨ÁgÀzÉ...

ªÁí! ºÉÃVvÀÄÛ ¨Á®å. ªÀÄgÀ½ §A¢zÉæ M¼ÉîâvÀÄÛ. J®èjUÀÆ ºÁUÉ ¨Á®åzÀ°è vÀAzÉ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀÄĪÀPÀ£ÁV UÀqÀØ, «ÄÃ¸É ©lÄÖ C¥Àà£À£Éßà ºÉzÀj¸ÀĪÁ¸É. DzÀgÉ UÀqÀØ, «ÄÃ¸É §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß næA ªÀiÁqÀÄvÀÛ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ JAzÉÆà K£ÉÆ ¨Á®åªÉà M¼ÉîÃzÀÄ C¤¹©qÀÄvÉÛ. ¨Á®åªÉà ºÁUÉ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀzÀ ¤£ÉߪÀgÉUÀÆ Q¸ÉAiÀįÉèà EzÀÝ aÃn!!
E«ßUÉ FUÁåPÉ ¨Á®å £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ CAvÀ CAzÉÆ̼ÁÛ E¢ÃgÁ? ªÉÆ£Éß CAzÉæ PÀ¼ÉzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝ. ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉæ QæPÉmï DqÉÝ ¨ÉÆÃgÉÆÃzÉà E®è. FUÀ ªÀļÉUÁ®. CzÉÌ ªÀÄ£É M¼ÀUÉà DqÁÛ E¢é. EzÀÄ £À£ÀUÁUÀ°, £À£Àß dvÉ DqÀĪÀªÀjUÁUÀ°, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÁUÀ° ºÉƸÀzÉãÀ®è. aPÀ̪À¤gÀĪÁVAzÀ®Æ ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ£ÉAiÉÄà ªÉÄÊzÁ£À (ªÀÄ£ÉAiÉÄà ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ¸ÀÆàwð!!).
ªÉÆ£Éß DqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀæ M§â ºÉƸÀ§ EzÀÝ. DvÀ£À MAzÀÄ ºÉÆqÉvÀPÉÌ ¨Áån¤AzÀ a«ÄäzÀ ZÉAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV n« ªÉÄÃ¯É vÀÆUÀÄ ºÁQzÀÝ UÁå¸ï¯ÉÊmïUÉ §r¬ÄvÀÄ. ¥À¼ï.... UÁè¸ÀÄ ¥ÀÄrAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÀÄtå (£À£ÀßzÉÆ vÀAzÉAiÀÄzÉÆ?) n«AiÉÆAzÀÄ MqÉ°®è. vÀPÀët J®è Qèãï. AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛV®è. ªÀÄgÀÄ¢£À UÁè¸ï vÀAzÀÄ ºÁPÀ®Ä ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. PÀÆqÀ¯É £À£Àß vÀªÀÄä ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃUÀ¢gÀ° JAzÀÆ zÉêÀgÀ°è ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÆß ElÖ.
DzÀgÉ, JA¢£ÀAvÉ ¸ÀAeÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ. vÀAzÉ UÁå¸ï¯ÉÊmï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. UÁå¸ï¯ÉÊmï£À°è MAzÀÄ ZÀÆgÀÄ PÀÆqÀ UÁè¸ï E®è. J°èºÉÆìÄvÀÄ? QæPÉmï DrzÁæ? CAvÀ vÀAzÉ PÉýzÀÄæ. E®è C£À߯Á¢ÃvÉ? ªÀÄUÀ zÉÆqÁØVzÁÝ£É JAzÉÆà CxÀªÁ zÉÆqÁØzÀgÀÆ ¸Àé®àªÀÇ §Ä¢Þ §A¢®è CAvÀ¯ÉÆà vÀAzÉ ¨ÉʬÄè®è.
CµÀÄÖ ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ ©mÉÖ. ¤£Éß ¸ÀAeÉ vÀAzÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÃeÁgÀÄ §A¢zÉ HjUÉ ¨Á.. CAzÀgÀÄ. zsÀé¤AiÀÄ°è ¨ÉøÀgÀ EtÄQvÀÄÛ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉýzÉ... UÁå¸ï¯ÉÊnUÉ ºÉƸï UÁè¸ï ºÁQ¹¢ÝÃAiÀiÁ? PÀÆqÀ¯Éà vÀAzÉAiÀĪÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉøÀgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÀUÀÄ GQÌvÀÄ.
EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÆ »AzÀPÉÌ NqÀÄwÛvÀÄÛ. ºËzÀÄ ¨Á®å JµÀÄÖ ZÉ£ÁVvÀÄÛ. C¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÆ, ºÉÆqÉzÀgÀÆ, «ÄÃ¸É E®è¢zÀÝgÀÆ, UÀqÀØ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ ¨Á®åªÉà ZÉAzÀ.
¤Ãªï ¨Á®åzÀ°è ºÉÃV¢Ýj UÉÆwÛ®è. £Á£ÀAvÀÆ vÀÄA¨Á Q¯Ár, ¥ÀÄAqÀ£ÁVzÉÝ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAr£À M¼ÀUÉ §AzÀ ©Ã¢ £Á¬Ä, PÉÆýUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£ÀVµÀÖªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉzÀ PÀ®Äè PÉÆý, £Á¬ÄUÀ½UÉ vÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ £ÀªÀÄä£É ¥Áè¹ÖPï §PÉmïUÀ½UÉ vÁVzÉÝà ºÉZÀÄÑ. ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÀÛ®è...
MªÉÄäAiÀÄAvÀÆ £Á¬ÄUÉAzÀÄ J¸ÉzÀ ZÀ¥Àà®Äè £ÉÃgÀªÁV ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ¨Á« ¸ÉÃjvÀÄÛ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ £ÉÆÃqÀ°®è. £Á AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ°®è. DzÀgÉ ªÉÄà wAUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¨Á« QèÃ£ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£Àß ZÀ¥Àà¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢vÀÄÛ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁgÀzÉAzÀÄ w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ, ZÀ¥Àà¯ï vÀAzÀÄ PÉÆlÖ £À£ÀߥÀà¤UÉ UÉÆvÁÛVvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À QvÁ¥Àw. PÉýzÁUÀ vÉ¥ÀàUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É «ªÀj¹zÉ. DzÀgÉ C¥Àà£À ªÀÄÄRzÀ°è ¹nÖ£À §zÀ®Ä £ÀUÀÄ EvÀÄÛ. ¤Ãªï K£Éà ºÉý ¨Á®å ¹», CzÀgÀ £É£À¥ÀÄ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà....

Olavina Oole


¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¥Á°£À ¸ÀtÚ PÀxÉ. ¨ÉÃUÀ£É N¢ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ §ºÀÄ PÁ® £É£À¦£À°ègÀĪÀAvÁzÉ. ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¦æÃw CzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. £À£ÉÆß¼ÀUÉÆAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ EzÉ JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹zÉÝà ¤Ã£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀ¤UÀªÀ£ÀzÀAvÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ eÕÁ£À, ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÉ. £À£Àß fêÀ£ÀªÉA§ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæw ºÁ¼ÉAiÀÄ®Æè ¤Ã¤gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAzÀÄPÉÆArzÉ, DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¥ÁoÀªÁV G½zÀÄ©mÉÖ.
ªÀiÁªÀÄgÀzÀ PÉÆÃV¯É
ZÉÊvÀæªÀ PÁzÀAvÉ
§¼À°zÀ zsÀgÉ
ªÀµÁðUÀªÀÄ£À PÁzÀAvÉ... £Á£ÀÄ ¤£ÀUÁV PÁzÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄ vÀÄA©zÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É vÀÄA§ÄvÁÛ¼É CAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀļÁîAiÀÄÄÛ.
£Á£ÉãÀÄ ¤£Àß §½ ¤ªÀÄä¥Àà D¹Û PÉýzÁß? ¤£Àß zÉúÀ PÉýzÁß? ¤£Àß PÀ£À¸À£Éß®è ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ CAzÀ£Á? £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁV ªÀÄ£Éð ©¢ÝgÀÄ CAzÁß? E®è. £Á£ÀÄ PÉýzÀÄÝ ¦æÃwUÉ §zÀ¯ÁV ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß. ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ §zÀ¯ÁV ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß. ªÀÄ£À¹UÉ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÀÄ£À¸À£ÀÄß.
£Á ¤£Àß PÀAUÀ¼À PÁAwAiÀÄ®èªÉãÀÄ?
JzÉAiÀÄ PÀzÀªÀ vÀnÖzÀgÉ
£ÉÆêÀ PÉÆqÀĪÀAiÉÄãÀÄ?

¦æÃwUÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀzÀ f¥ÀÄuÉ ¤Ã£ÉãÀÄ? CAvÀ gÀAf¤ ¸ÀÄgÉñï PÀªÀ£À §gÉ¢zÀÄÝ ¤£Àß ªÀÄnÖUÉ ¤dªÁ¬ÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÄ f¥ÀÄuÉ C£ÉÆßÃzÀÄ ¸Á©ÃvÁ¬ÄvÀÄ.
£Á£ÀÄ ¤£Àß ¦æÃw¹zÁPÀët ¤Ã£ÀÆ £À£Àß ¦æÃw¸ÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ £À£Àß ªÁzÀ C®è. ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ ¤AUÀÆ CAvÀzÉÆÝAzÀÄ DAiÉÄÌ ¸ÁévÀAvÀæöå EzÉÝà EzÉ. DzÉæ ¤£Àß ªÀÄ£À¸À°è K£ÀÄAlÄ CAvÀ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ? ¨Á¬ÄâlÄÖ ºÉüÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸ÀÆPÀëªÁV ªÀvÀð£Éð vÉÆÃj¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß. £À£Àß ªÀvÀð£É, PÀtÚ¯Éèà ¦æÃw ©A©¹zÉ. CzÀÄ ¤£ÀUÉ CxÀðªÁUÀ°®èªÉÇ? CxÀðªÁzÀgÀÆ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©mÉÖAiÉÆ? CAvÀÆ £À£Àß ¦æÃwUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¸ÉÆ£Éß.
¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ°. £À£Àß ªÉÄð£À ¹lÄÖ wÃj¹PÉƼÀî¯ÉÆ JA§AvÉ E£ÉÆߧâ£À dvÉ ªÀiÁvÁqÀ vÉÆqÀVzÉ. £Á£ÉãÀÄ CAzÀÄPÉÆArgÀ°®è. DzÀgÉ ªÉÆ£Éß ªÀļÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ- ¤Ã£ÀÄ MAzÉà PÉÆqÉAiÉƼÀUÉ ªÉÄÊ vÁV¹ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è DgïrJPïì ¨ÁA¨ï ¹rzÀ C£ÀĨsÀªÀ. gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀAQ¹zÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ¨Á¬ÄâlÄÖ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUɼÉzÀÄPÉÆArvÀAvÉ. ºÁUÉ ¨sÀÆ«Ä ¨ÁAiÉÄÛgÉzÀÄ £À£Àß £ÀÄAUÀ¨ÁgÀzÉ C¤¹vÀÄ.
ªÉÇ «Ä° ºÀªÉÆÌ PÀºÁ¤ §£ÀÌgï
¢¯ï ªÉÄ gÀºÉ ¥Áågï Q ¤±Á¤ §£ÀÌgï
ºÀªÀiï f£Éí dUÀ zÉÃvÉÃAºÉ
DASÉÆÃPÉ CAzÀgï
ªÉÇ CPÀìgï ¤PÀ¯ï eÁvÉÃAºÉ
DA¸ÀÆ §£ÀÌgï... AiÀiÁªÀvÉÆÛà N¢zÀ ±ÁAiÀÄj £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. PÀtÂÚ¤AzÀ E½zÀ ¤ÃgÀÄ PÉ£ÉßUÉ §AvÀÄ. £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®è CzÀ£ÀÄß ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. EªÀvÉÛà PÉÆ£É E£ÀÄß ¤AUÉ ¥ÀvÀæ §gÀÄÝ vÉÆAzÉæ PÉÆqÀ®è. UÀÄqï ¨ÉÊ.
Ew
PÀ£À¸ÀÄ PÀ¼ÀPÉÆAqÀªÀ

Silly Point


CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ?

zÉÆUÀ¼É ±ÀlÄð. ªÀiÁ¹zÀ ¥ÁåAlÄ. ¨ÁZÀzÀ PÀÆzÀ®Ä. næªÀiï ªÀiÁqÀzÀ «ÄøÉ. PÉ£ÉßAiÀĪÀgÉUÀÆ §AzÀ ¸ÉÊqï ¯ÁPï. ¨ÁAiÀÄ°è ºÉÆUÉ §wÛ (¹UÀgÉÃlÄ). DUÁUÀ vÀÆgÁl. ºÁgÁl. ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ EµÀÖ ¥ÀqÉÆÃzÀÄ EAxÉÆÃgÀ£Áß?
§ºÀÄ¢£À Q¸ÉAiÀÄ°è G½AiÉÆ §¸ï nPÉmï xÀgÀ F ¥Àæ±Éß £À£Àß vÀ¯É ªÀÄƯÉð G½zÀÄ ©nÖzÉ. ¤ªÀÄUÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ aPÀ̤gÀĪÁV¤AzÀ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ, £À£ÀßµÉÖà JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwªÉ. GvÀÛgÀ HºÀÄA...
¤ªÀÄä HgÀ£Éßà vÀUÉƽî. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ£ÀÄß £Á¯ÁAiÀÄÌ. C¨ÉâÃ¥Áj. ¥ÉÆÃPÀj, ¥ÀÄAqÀ. D®¹. ¸ÉÆêÀiÁj. ¥ÉÆð. zÀqÀØ. GqÁ¼À CAvÀ PÀgÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¥ÀæAiÉÆÃd£À E®èzÀªÀ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹wÃðj. ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÁÛ£ÉÆ CAvÀ nÃPÉ «Ä²ævÀ C£ÀÄPÀA¥À£ÀÆ dvÉVgÀÄvÉÛ. CAxÀªÀgÀ(£À)£Éßà CzÉà Hj£À ºÀÄqÀÄV ¯Ë ªÀiÁr ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV©qÁÛ¼É. ¤dªÁ?
CªÀ½UÉ HgÀ d£À CªÀ£Àß K£ÀAxÀ PÀjÃvÁgÉ, ºÉÃUÉ næÃmï ªÀiÁqÁÛgÉ CAvÉ®è UÉÆvÀÄÛ. CªÀ£À ZÀl, ºÀªÁå¸ÀªÀÇ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¯Ë ªÀiÁqÁÛ¼É. CªÀ£À£ÀÄß wzÀÄݪÀ ºÀlªÁ? ¦æÃw PÀÄgÀÄqÀÄ JAzÀÄ UÀÄwÛgÉÆ dUÀwÛUÉ CzÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ ZÀlªÁ? CxÀªÁ ºÀÄqÀÄVÃjUÉ EµÀÖªÁUÉÆÃzÉ ºÁVzÀݪÀgÁ? AiÀiÁPÀAzÉæ J®è ¸Àj EzÀݪÀ£À ¯Ë ªÀiÁrzÀgÉ wzÉÆÝÃzÁgÀÆ K£À£ÀÄß?
MªÉÆäªÉÄä ¦æÃw ºÀÄmÉÆÖÃzÉ «gÉÆÃzsÀzÀ £ÀqÀÄªÉ C¤¹©qÀÄvÉÛ. AiÀiÁPÀAzÉæ ¨ÉÃgÉ eÁw ºÀÄqÀÄUÀ (V)£Àß ¦æÃw¹zÀgÉ ªÀÄ£Éð ¨ÉÊvÁgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆ®è JA§ÄzÀÆ UÉÆwÛzÀÆÝ CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÉæ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ/V £ÀqÀÄªÉ ¦æÃw ºÀÄnÖ©qÀÄvÉÛ. CzÉà zÉéõÀ E¯ÉÝ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð EzÀÆæ CAxÀ ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄUÀ/V ¦æÃw¹zÀ zÁR¯É PÀrªÉÄ.
E£ÀÆß eÁwAiÀĪÀ£Éà DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «gÉÆâü¸ÁÛgÉ CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ. CªÀÄä C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀ PÀÆqÉèà ºÉýgÁÛgÉ. ªÀÄUÀ¼É(£É) CªÀ(¼À)£À dvÉ eÁ¹Û ªÀiÁvÁqÉâÃqÀ. ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ (ªÀiÁvÀæ!!) EµÀÖ DUÀ®è CAvÀ. DzÀÆæ ªÀÄUÀ½(¤)UÉ CªÀ(¼À)£Àß ©nÖgÉÆÃPÁUÀ®è. CªÀÄä ºÁUÉ ºÉýzÀ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw CzsÀð PÉ.f. ºÉZÉÑà DV©nÖzÉ.
JµÉÖ®è UÀ¯ÁmÉ, UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÁ£É ºÀÄnÖªÉ. EzÉ®èªÀÇ ¢£ÀªÀÇ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ©Ã¼ÀĪÀªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÀÆæ AiÀiÁgÀÆ ¯Ë ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ©nÖ®è. ©qÉÆÃzÀÆ E®è. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ.
²¸ÁÛV qÉæ¸ï ªÀiÁqÉÆ̼ÉÆîÃgÀÄ. ¸Áämïð DVgÉÆà PÁ¯ÉÃdÄ ºÀÄqÀÄUÀ/V £ÉÆÃrzÉæ EªÀ(¤)½UÉ ¯ËªÀégï EgÀ§ºÀÄzÀÄ aPÀ̪À¤gÉÆêÁUÀ CAzÉÆ̼ÁÛ EzÉÝ. DzÉæ £À£ÀÆßj£À DUÀ¯Éà PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÁÛ EgÉÆà ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉüÁÛ EzÀÄæ. E®è¥Àà. ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ CAxÉÆÃgÀß ¯ÉÊPï ªÀiÁqÀ®è. CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÉÆ®è. ¸ÉÖöÊ°±ï ¥ÁåAmï ºÁPÀ®è. MAzÀÄ zsÀA ¹UÀgÉÃmï J¼ÉzÀÄ ºÁUÉ ¸ÀÄgÀĽ ¸ÀÄgÀĽAiÀiÁV ºÉÆUÉ ©mÉæ ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ qÀ§Pï CAxÀ ©zÉÆÝÃUï ©qÁÛgÉ! ºÁUÉ ºÀÄqÀÎgÀÆ CµÉÖà JPïì¥ÉÆÃ¸ï ªÀiÁqÉÆ qÉæ¸ÀÄì ºÁQgÉÆ ¸ÉÖöÊ°Ã±ï ºÀÄrÎ PÀAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ ¯Ë Cmï ¥sÀ¸ïÖ ¸ÉÊlÄ CAvÁgÉ.. CAvÉ®è C£ÀĨsÀªÀ ºÉývÀÄzÀÄæ.
¸ÀļÀÄî ºÉüÁÛgÉ CAvÀ PÉý ¸ÀĪÀiÁßVÛzÉÝ. DzÉæ E¥ÀàvÁÛªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ fêÀ£À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉýzÀÄÝ ¸Àj C¤¸ÁÛ EzÉ. CAxÉÆÃgÉßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ. DzÉæ ¯Ë ªÀiÁrzÉÆÃgÉ®è CAxÉÆÃgÀ®è !!!

Thursday, March 16, 2006

Journalists Memorial

The Freedom Forum Journalists Memorial, located in Freedom Park, pays tribute to journalists who have died while trying to report the news. The memorial rises above the Potomac River with views of the Washington Monument, the Jefferson and Lincoln memorials and the National Cathedral. As of 2004, the names of 1,528 journalists from around the world are etched on the memorial's glass panels. The memorial is rededicated each year to include the names of journalists who died on the job the previous year.
On May 3, 2005, the names of 78 journalists who died or were killed while on assignment in 2004 were added to the glass panels of the memorial. The rededication ceremony featured remarks by CNN's Judy Woodruff. The Journalists Memorial now honors 1,606 journalists who died covering the news from 1812 through 2004

Some good pictures for your eyes

Wednesday, March 15, 2006

Dravid third in ICC Test rankings


India are poised to surpass England as the No. 2 team, while match-winning performers Rahul Dravid and Anil Kumble moved up the batting charts in the ICC Test rankings after the nine-wicket victory over England at Mohali on Monday.
Dravid's double of 95 and 42 not out, which played a key role in his side's success in the second cricket Test, lifted him three spots and put him behind Ricky Ponting and Jacques Kallis in the latest rankings for Test batsmen, announced on Tuesday.
Sachin Tendulkar slipped three places, to 15th, after his solitary innings of four at Mohali, while Virender Sehwag, whose unbeaten 76 secured his side's victory on Monday, remained in 10th place.
Kumble is now the leading Indian bowler after his 9-146, including the record 500th wicket, eased him up one place to 12th and saw him overtake Irfan Pathan.
The left-arm fast bowler has slipped two positions to 13th but he has strengthened his hold on fourth spot in the all-rounder's list and is now within striking distance of South Africa's Shaun Pollock.
For England, the Mohali defeat means they have to win the final Test to retain their position as the second-placed side in the ICC Test Championship table and anything less than victory will see India overtake them.
Their players are also under pressure in the player rankings.
A twin failure for Andrew Strauss in Mohali has seen him slip four places to 21st in the batting list and that means England's only representative in the top 20 is the unavailable Marcus Trescothick, in ninth position.
Kevin Pietersen, who scored a first-innings half-century in the Test loss, holds firm in 24th spot, while acting captain Andrew Flintoff is up six places to 26th after a double of 70 and 51 in a losing cause.
Ian Bell is up seven spots to 44th, his highest career ranking to date.
Flintoff is also on his way up in the bowling list, rising one place to seventh position in the LG ICC Player Rankings for bowlers after taking four wickets in Mohali, and although he remains in second spot in the all-rounder's table, he has also picked up rating points in his quest to overhaul Jacques Kallis.
Latest ICC Test Championship rankings:
1 Australia, 2 England, 3 India, 4 Pakistan, 5 New Zealand, 6 South Africa, 7 Sri Lanka, 8 West Indies, 9 Zimbabwe, 10 Bangladesh

The Meaning of colour
The meaning of colour
Colour probably has more significance in every day life in India than anywhere else in the world. India is the land of colour.
Each colour has a significance. A religious meaning too.
And there is an occasion for each rang.
Can you wear black to a wedding? Why is sindhoor red? Why are festival colours red and green. Why is saffron special?
In Hinduism gunas play a special role. They represent the qualities and states of existence. Tamas, sattva and rajas are these three mental states. Interestingly each guna has a color. Sattva is about peace, calm and brightness. It is represented by white. Rajas indicates passion, heat, spirit, energy, dynamism. It is red. And tamas is the least desirable state. It stands for anger, darkness, negativity, lack of energy, inertia. Black is its colour.
Apart from these three colours that directly represent the gunas, each colour has a finer significance.
Red
Lal or red suggest sensuality. But it also symbolizes purity. It actually rides a thin line between both. Red is worn at weddings. It is also the colour of sindhoor and tikkas. Red is about energy and passion. Goddesses Durga and Lakshmi wear red.
Yellow
This too is a colour a bride wears for a wedding. It indicates a bit of chastity and a bit of sensuality. Yellow is the color of Lord Vishnu. Yellow keeps evil away. Yellow attracts a mate. Yellow food can be sacred. Yellow welcomes spring. Farmers may often wear yellow.
Blue
That's Lord Krishna's color. A deep, tantalizing blue. It is a sacred blue and a color of calm. The chakra at the center of the Indian flag is blue
Green
Green indicates fertility. Especially in Maharashtra where it is a wedding colour. It is an earthy color. And a festive hue. A traditional colour and a colour of vitality. It suggests happiness and life. Green is a favourite too with Muslims and Parsis.
Saffron
Saffron is India's most favourite color. Our flag has a saffron band in it. Saffron is a very holy and sacred color. An auspicious color.
White
White represent tranquility. Purity too. Hence it is worn at different occasions to suggest purity. It is also associated with death and rebirth.
Black
Black is not a happy color in India. India does not like black. It is about evil and death. Or a penance. A black mark on a child's forehead keeps evil away. At certain occasions the superstitious do not wear black -- not at weddings or births or by the pregnant. Children are not meant to wear black.

welcome


Hi Iam vinayak Bhat
Reporter Of Vijay Karnataka