Thursday, May 11, 2006

Silly Point

ªÀÄAUÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆæ

dUÀvÀÄÛ JµÉÖ®è §zÀ¯ÁV©nÖzÉ ªÀiÁgÁAiÉÄæ! ºÀÄmÁÝVAzÀ ºÀ®Äè wPÉÆÌà ¨Éæ±ï¤AzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ §zÀ¯ÁUÁÛ EzÉ. §ºÀıÀB «ÄãÀÄ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À ºÁ£ïð ºÉÆgÀvÁV!!
CzÀÄ ºÉÆÃVè PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£É ¸ÉÆèÃUÀ£ÀߣÉßà vÀUÉƽî. £À£Àß CdÓ£À PÁ®zÀ°è "ªÀÄPÀ̽gÀ®ªÀé ªÀÄ£ÉvÀÄA§' CAwvÀÛAvÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ MAzÀÄ QæPÉmï nÃAUÉ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̽jÛzÀÄæ. £À£Àß C¥Àà- CªÀÄä£À ¥ÁæAiÀÄzÀ PÁ®PÉÌ "JgÀqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁPÀÄ'- "«ÄvÀ ¸ÀA¸ÁgÀ »vÀ ¸ÀA¸ÁgÀ' CAwvÀÄÛ. £Á ºÀÄlÄÖªÁUÀ CzÀÄ "£Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄV§âgÀÄ' CAvÁAiÀÄÄÛ. "DgÀwUÉÆAzÀÄ QÃgÀÄwUÉÆAzÀÄ' CAvÀ®Æ PÀgÉzÀÄæ. (DzÀgÀÆ £À£Àß C¥Àà CªÀÄä £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÉà ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ)
£Á£ÀÄ ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ "£Á«§âgÀÄ, £ÀªÀÄUÁåPÉ E§âgÀÄ, §¼À¹ gÀ§âgÀÄ' CAvÁVzÉ. (§¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼À®Æè gÀ§âgï (¤gÉÆÃzsï) GavÀ «vÀgÀuÉ £ÀqÉ¢zÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ §ºÀıÀB £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄUÁåPÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ' JA§ ¸ÉÆèÃUÀ£ï eÁjUÉ §AzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð E®è. (CzÀÄ §gÉÆÃzÉÆæ¼ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÉâÃPÀÄ CAzÉÆÌAr¢Ã¤) £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ PÀÄAlÄA§ AiÉÆÃd£É ¸ÉÆèÃUÀ£ï JµÉÖ®è §zÀ¯ÁVânÖzÉ. d£À¸ÀASÉå ªÉÃUÀ ªÀiÁvÀæ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤®èzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀzÀAvÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁVzÉ.
EµÉÖ®è ºÉýèPÉÌ PÁgÀt GAlÄ. MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀ PÀÄjvÀÄ ¸É«Ä£Ágï £ÀqÉ¢vÀÄÛ. C°èUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ £ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §AzÀj£À ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄRå JAf¤AiÀÄgï JA.JA. PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ mÉÆæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß FV£À PÁ®PÉÌ ºÉÃUÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀ PÀxÉ ¤ªÀÄUÁV....
ªÀÄAUÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆæ PÀvÉ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ. CzÉà MªÉÄä mÉÆæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄ ¤zÉæ ªÀiÁrzÀÝ£ÀAvÉ. ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À mÉÆæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. mÉÆæ ªÀiÁgÀĪÀªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ vÀ¯É©¹AiÀiÁAiÀÄÄÛ. mÉÆæ vÀUÉÆüÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ?
CzÉÌ DvÀ PÉ®ªÀÅ ZÉõÉÖ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ DvÀ vÀ£Àß vÀ¯É ªÉÄðzÀÝ mÉÆæ £É®PÉÌ J¸ÉzÀ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. DvÀ J®è mÉÆæ ºÉQÌPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ. EzÀÄ £À£Àß-¤ªÀÄä CfÓ ºÉýzÀ PÀvÉ.
CfÓ ºÉýzÀ ªÀÄAUÀ-mÉÆæ PÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ mÉÆæ ªÀiÁgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£Éà PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ºÉƸÀ PÀxÉAiÀÄ »ÃgÉÆ.
DvÀ C¥Àà£ÀAvÉ mÉÆæ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆgÀl. C¥Àà ªÀÄ®VzÀAvÉ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ mÉÆæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. JZÀÑgÀªÁzÁUÀ mÉÆæ £Á¥ÀvÉÛ. DUÀ DvÀ¤UÉ vÀAzÉ ºÉýzÀ PÀxÉ £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ mÉÆæ vÉUÉzÀÄ £É®PÉÌ J¸ÉzÀ. DzÀgÉ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ mÉÆæ £É®PÉÌ J¸ÉAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä FvÀ £É¯ÉPÉ̸ÉzÀ mÉÆæAiÀÄ£ÀÆß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀAvÉ.!!

1 comment: