Tuesday, April 11, 2006

`Three Kick Rule'A lawyer went to duck hunting in rural Texas. He shot and dropped a
bird,but it fell into a farmer's field on the other side of a fence.
As the lawyer climbed over the fence, an elderly farmer drove up on his
tractor and asked him what he was doing.
The litigator responded, "I shot a duck and it fell in this field, and
now I'm going to retrieve it."

The old farmer replied, "This is my property, and you are not coming
over here."

The indignant lawyer said, "I am one of the best trial attorneys in
theUnited States and, if you don't let me get that duck, I'll sue you
and take everything you own.

The old farmer smiled and said," Apparently, you don't know how we
settle disputes in Texas. We settle small disagreements like this with
the "Three Kick Rule."

The lawyer asked, "What is the Three Kick Rule?"

The Farmer replied, "Well, because the dispute occurs on my land, first
I kick you three times and then you kick me three times and so on back
and forth until someone gives up."

The attorney quickly thought about the proposed contest and decided that
he could easily take the old codger. He agreed to abide by the local
custom.

The old farmer slowly climbed down from the tractor and walked up to the
attorney. His first kick planted the toe of his heavy steel toed work
boot onto the lawyer's legs and dropped him to his knees. His second
kick to the midriff then made the lawyer loose his early morning
breakfast.

The lawyer was on all fours when the farmer's third kick to his rear
end sent him face-first into a fresh cow pie.

The lawyer summoned every bit of his will and managed to get to his
feet.

Wiping his face with the arm of his jacket, he said, "Okay, Now it's my
turn."

The old farmer smiled and said, "Naaaaaah, I give up now. You can have
the duck."

Sunday, April 09, 2006

Passive smoke could give you diabetes

A new study says passive smokers may be at higher risk of developing diabetes.
The American study, published in the British Medical Journal and quoted by many news agencies on Friday, says toxins in cigarette smoke could affect the pancreas, which produces the blood-sugar regulating hormone insulin.
The study, helmed by Professor Thomas Houston of the Birmingham Veterans Affairs Medical Centre in Alabama, USA, assessed 4,572 people in 1985. The same people were tested again in 2000.
In the time period, 22 per cent of the smokers developed glucose intolerance, the medical term for the body's inability to produce insulin. Glucose intolerance is a precursor to diabetes.
Among the non-smokers who were frequently exposed to passive smoke, 17 per cent developed glucose intolerance.
The same percentage was below 12 for those who were not exposed to second-hand smoke.
The scientists said some toxins are more concentrated in passive smoke than what a smoker inhales.
The findings needed to be confirmed by further research, they added.

Saturday, April 08, 2006

Husband Store ... Story

A store that sells husbands has just opened in New York City , where a woman may go to choose a husband. Among the instructions at the entrance is a description of how the store operates. You may visit the store ONLY ONCE ! You may choose any man from a particular floor, or you may choose to go up a floor, but you cannot go back down except to exit the Building! So, a woman goes to the Husband Store to find a husband.

On the first floor the sign on the door reads:
Floor 1 - These men have jobs and love the Lord.
Floor 2 - These men have jobs, love the Lord, and love kids.
Floor 3 - These men have jobs, love the Lord, love kids, and are extremely good looking.
"Wow," she thinks, but feels compelled to keep going. She goes to the fourth floor and sign reads...
Floor 4 - These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop- dead good looking and help with the housework. "Oh, mercy me!" she exclaims, "I can hardly stand it!" Still, she goes to the fifth floor and sign reads:
Floor 5 - These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop- dead gorgeous, help with the housework, and have a strong romantic streak. She is so tempted to stay, but she goes to the sixth floor and the sign reads:
Floor 6 - You are visitor 4,363,012 to this floor. There are no men on this floor. This floor exists solely as proof that women are impossible to please. Thank you for shopping at the Husband Store. Watch your step as you exit the building, and have a nice day!

India's oil import bill jumps to $43 bn

Energy-hungry India's oil import bill has swelled to 43 billion dollars in 2005-06 fiscal on the back of high global oil prices, Commerce Minister Kamal Nath said today.India imports some 73 per cent of its crude oil requirement and also sources petroleum products like LPG from abroad.Presenting the annual supplement to the Foreign Trade Policy, Nath said: "Our imports have grown 32 per cent and stand at 140 billion USD, but 43 billion USD is our oil bill." India's oil import bill in 2004-05 was close to 29 billion USD, with about 25 billion USD spent on import of crude oil alone.During the first 10-months of 2005-06 fiscal, India spent 31.2 billion USD on crude oil import and another 4.176 billion USD on importing petroleum products. It earned 8.27 billion USD from exporting petroleum products.Crude oil imports jumped 3.4 per cent to 90.34 million tonnes in April-February from 87.37 million tonnes in the same period of the previous year. Product exports rose 34.1 per cent to 10.22 million tonnes, while exports were up 20 per cent to 19.389 million tonnes.

Friday, April 07, 2006

Olavina Oole


£À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀªÀ¼É,

`¤£Àß PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÉzÀgÉÆà fAPÉUÀ¼ÀÄ
PÀtÚ gÉ¥ÉàUÀ¼ÀÄ ºÁgÉÆà amÉÖUÀ¼ÀÄ
ºÁgÉÆà ªÀÄÄAUÀÄgÀļÀÄ NqÉÆà ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ...'

JA§ ºÁqÀÄ gÉÃrAiÉÆâAzÀ vÉð §gÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß PÉüÁÛ PÉüÁÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì `¸ÉßúÀzÀ PÀqÀ®°è £É£À¦£À zÉÆÃtÂAiÀÄ°' ¥ÀAiÀÄt¸À¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ.

`zÉÆÃt ¸ÁUÀ°
ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ°
zÀÆgÀ wÃgÀªÀ ¸ÉÃgÀ°'... JA§ ºÁr£ÀAvÉ ¤£Àß £É£À¥ÀÄ £À£Àß ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀªÀ PÀ®QvÀÄÛ.

`£Á£ÉÆAzÀÄ wÃgÀ
¤Ã£ÉÆAzÀÄ wÃgÀ
ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄ zÀÆgÀ
¦æÃw ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁgÀ...' JA§AvÁVzÉ £À£Àß ¹Üw.

¤£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ® ¢£ÀUÀ¼ÀÄ... AiÀÄĪÀw ªÀÄAqÀ®zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁVzÉÝ. ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É PÀÄaðAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ D¹Ã£À¼ÁVzÉÝ. ¤£Àß ±ÉÆèsÁAiÀĪÀiÁ£À ªÀÄÄR. CzÀgÀ°è ªÀÄÆrzÀÝ £À¸ÀÄ £ÀUÀÄ. E«µÉÖà ¸ÁQvÀÄÛ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ PÀªÀÄ® (£Á£ÀÄ ©eɦAiÀĪÀ£À®è) CgÀ¼À®Ä.

ªÉÄÃgÉ fãÉÃPÉðAiÉÄ D¥ï PÁ CgÁä£ï PÁ¦üà ºÉ
¢¯ï Q PÀ¯ÁªÀiï ¸É °T zÁ¸ÁÛ£ï PÁ¦üà ºÉ
wgï vÀ®ªÁgï Q PÁå gÀhÄgÀÆgÀvï ºÉ?
PÁvÀ¯ï PÀgÉßà PÉðAiÉÄ D¥ï Q ªÀÄĸÁÌ£ï PÁ¦ü ºÉÊ
EzÀÄ »A¢AiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ±ÁAiÀÄj. PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ZÁPÀÄ ZÀÆjAiÀÄ CUÀvÀå E®è ¤£Àß MAzÀÄ £ÀUÀÄ ¸ÁPÀÄ JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ CxÀð. ¤£Àß £ÀUÀÄ £ÉÆÃrAiÉÄà F ±ÁAiÀÄj §gÉzÀAVzÉ.
gÁµÀÖçzɯÉèqÉ »vÁ£ÀĨsÀªÀ EzÉ C£ÉÆßà eÁ»ÃgÁvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÉ®è £ÀAUÉ ºÀAUÉãÀÆ C¤ß¸ÁÛ E®é®è CAzÉÆÌÃwzÉÝ. DzÉæ ¤£Àß £ÉÆÃqÁÝVAvÀ MAxÀgÁ »vÁ£ÀĨsÀªÀ. ¤£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¸ÉßúÀ, ¦æÃw J®è £É£À¥ÀĪÀiÁqÉÆÌAqÁUÉ®è K£ÉÆà £ÉªÀÄä¢.
¤£Àß PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ZÉAzÀ£ÉAiÀÄ vÀÄn £ÀqÀÄªÉ vÉð §gÀĪÀ £ÀUÀÄ JgÀqÉà £À£Àß ¸É¼ÉzÀzÀÄÝ. ¤£Àß Q® Q® £ÀUÀÄ«£À C¯É ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉVAvÀ, ªÁd¥ÉÃ¬Ä C¯ÉVAvÀ®Æ §®ªÁVvÀÄÛ. N¯É §gÉAiÀÄĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ vÀÄA¨Á ¤£Àß £É£À¦£À C¯É.
¤£Àß ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? UÉÆwÛ®è. HgÀÄ? HºÀÄA. CzÉÌ ¤£Àß ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼É CAvÀ PÀgÉzÉ. CAzÀAUÉ F ZÀÄ£ÁªÀuÉð ¥ÀPÀÌzÀÆj£À CªÀÄä ªÉÊmïªÁ±ï ªÀiÁrPÉÆAqÀªÉî. ¸ÀaªÀgÀ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ ¥ÀAPÀëgï DVªÉ. ¥sÀ°vÁA±ÀPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉð ¤AvÉÆÃgÉ®è K£ÉãÉÆà PÀ£À¸ÀÄ PÀArzÁÝgÉ. ºÁVgÀĪÁUÀ ¨ÉÊPÉà Nr¸À®Ä ¨ÁgÀzÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ eÁ° gÉÊqï ºÉÆÃzÀAvÉ, ªÀiÁPÉðmïUÉ qÁæ¥ï PÉÆlÖAvÉ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÉæ vÀ¥Àà®è C¯Áé CAvÀ PÀ£À¸ÀÄ PÁuÁÛ EzÁß...

`ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄ
J¯Éè®Æè ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ
PÀtÄÛA¨Á £ÀÆgÁgÀÄ PÀ£À¸ÀÄ' CAvÀ gÉÃrAiÉÆà G°AiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ.
FUÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ d£À "PÉÊ' »rzÀgÉ, PÀuÁðlPÀzÀªÀgÀÄ ºÀÆ CgÀ½¹zÁÝgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À PÀA¥ÀÄ ¸ÀƸÀĪÀ PÉA¥À UÀįÁ©AiÀÄAwgÀĪÀ UÀr£Ár£À ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß C¥Àà- CªÀÄä£À ªÀÄĢݣÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁV ªÀÄ£É ªÀÄ£À vÀÄA§¨ÁgÀzÉÃPÉ? «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ...
Ew ¤£Àß
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ §AiÀĸÀĪÀªÀ

Police File


CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ vÀAzÀ C£ÁºÀÄvÀ

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁzÀ «zÁåyð, ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÉæëĹ PÉÊ PÉÆlÖ ºÀÄqÀÄV, C£ÁgÉÆÃUÀå ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÈzÀÞ, ¸Á® ªÀiÁrzÀÝ gÉÊvÀ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÁªÉ®è N¢zÉÝêÉ. PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ M§â ¥Éưøï C¢üPÁj oÁuÉAiÀįÉèà vÀ£ÀßzÉà ¦¸ÀÆÛ¯ï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄArlÄÖPÉÆArzÀÄÝ! PÀAr¢ÝÃgÁ? N¢¢ÝÃgÁ? JgÀqÀÆ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ FUÀ N¢...
¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀ¼É PÀlÖqÀzÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ PÉÆÃuÉ. CzÀgÀ ªÀÄƯÉAiÀįÉÆèAzÀÄ zsÀƼÀÄ »rzÀ PÀÄað. C¯Éèà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà ©zÀÄÝPÉÆArgÀĪÀ mÉç®Äè. £ÉÆÃqÉÆÃjUÉ ºÀ¼É PÀÄað ªÀÄƯÉUɸɢzÁÝgÉ C¤¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ D PÀÄað, mÉç®Äè ªÀÄƯÉUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä §®ªÁzÀ PÁgÀt EzÉ. CzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ ¹PÀÛ EwºÁ¸À EzÉ. ºÀÈzÀAiÀÄ «ÄrªÀ ªÀåxɬÄzÉ. ¥Éưøï C¢üPÁj ¸Á«£À PÀvɬÄzÉ. ªÉÄUÁ zsÁgÁªÁ»UÁUÀ§®è «µÀAiÀÄ EzÉ.
2000£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄà 23. ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄ ©¹® ªÀÄzsÁåºÀß. ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸À¨ïE£ï¸ÉàPÀÖgï ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ J¯ÉÆèà ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ DUÀµÉÖà oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄÄR ¨ÁrvÀÄÛ. CªÀgÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀºÉÆÃV LzÀÄ ¤«ÄµÀªÀÇ DVgÀ°®è... jªÁ®éj¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ¹rzÀ C¤jÃQëvÀ ¸ÀzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ£Éßà £ÀqÀÄV¹vÀÄÛ. PÀAUÁ¯ÁzÀ ¹§âA¢ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ...!? K¤zÉ C°è?
¸ÀévÀB ¸À¨ïE£ï¸ÉàPÀÖgï ¸ÉÆãïì gÀPÀÛzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°èzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀ£Àß §½ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj jªÁ®égï¤AzÀ¯Éà vÀ¯ÉUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÁ°Aa£À UÀÄAqÀÄ LzÀÄ Cr zÉúÀªÀ£ÀÄß ¤±ÀÑ®ªÁV¹vÀÄÛ!
ºÀªÁ¯Á ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ®AZÀ ¥ÀqÉzÀ DgÉÆÃ¥À ¸ÉÆãïì CªÀgÀ ªÉÄðvÀÄÛ. DUÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè J¹àAiÀiÁVzÀÝ PÀªÀÄ¯ï ¥ÀAvï CªÀgÀÄ ®AZÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀt »AwgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÉÆãïì CªÀjUÉ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ºÀt ¥ÀqÉ¢®è JA§ÄzÀÄ ¸ÉÆãïì ¸ÀàµÀÖ£É. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀ¤SÉAiÀÄÆ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÉÆãïì ®AZÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħA¢vÀÄÛ. CzÀ£ÁßzsÀj¹ J¹à CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÝgÀÄ.
DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÀÄÄAZÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì CªÀgÀ PÉÊUÉ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ ¹QÌvÀÄÛ. ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ rJ¹à n¹JA ±ÀjÃ¥sï CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀzÀ ¥Àæw ¤ÃrzÀÝgÀÄ. C°èAzÀ £ÉÃgÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀ ¸ÉÆãïì ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ UÀÄj ElÄÖ næUÀgï CzÀÄ«Ä©lÖgÀÄ. J®è ¸ÀªÀĸÉå, CªÀªÀiÁ£À, aAvÉUÀ½UÉ UÀÄAr£À°è GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÉ®èzÀPÀÆÌ qsÀA JA§ MAzÉà ±À§Ý¢AzÀ CAvÀå WÉÆö¹©lÖgÀÄ.
CªÀgÀ dvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÆãïì ¨sÁj ®AZÀPÉÆÃgÀgÉãÀÆ DVgÀ°®è. DzÀgÀÆ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ £ÉÆÃr £ÉÆAzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É PÁtĪÀ ¸ÀvÀå. CªÀjUÉ SÁ¸ÀV ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. CzÀjAzÀ §ºÀ¼À £ÉÆA¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ §AzÁUÀ CvÀÛ PÉ®¸ÀªÀÇ E®è, EvÀÛ SÁ¸ÀV §zÀÄQ£À°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄÆ E®è. CªÀiÁ£Àw¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ®Æè ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÁAiÀÄÄÛ. E£ÀÄß EzÀÝgɵÀÄÖ? ¸ÀvÀÛgɵÀÄÖ? JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆãïì UÀÄArUÉ vÀ¯ÉAiÉÆrØzÀgÉ? EzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì ªÀiÁvÀæ PÉÆqÀ§®ègÀÄ.
FUÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉƸÀ PÀlÖqÀ DVzÉ. DzÀgÉ ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ CAzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ PÀÄað, mÉç¯ï EA¢UÀÆ oÁuÉAiÀÄ°èzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀjUÉ®è, £ÉÆÃrzÁUÉ®è ¸ÉÆãïì £É£À¥ÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸ÁªÀÅ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ »A¢£À ªÀåxÉ PÀÆqÀ.