Tuesday, March 28, 2006

Silly Point¨Á®å ªÀÄgÀ½ §gÀ¨ÁgÀzÉ...

ªÁí! ºÉÃVvÀÄÛ ¨Á®å. ªÀÄgÀ½ §A¢zÉæ M¼ÉîâvÀÄÛ. J®èjUÀÆ ºÁUÉ ¨Á®åzÀ°è vÀAzÉ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀÄĪÀPÀ£ÁV UÀqÀØ, «ÄÃ¸É ©lÄÖ C¥Àà£À£Éßà ºÉzÀj¸ÀĪÁ¸É. DzÀgÉ UÀqÀØ, «ÄÃ¸É §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß næA ªÀiÁqÀÄvÀÛ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ JAzÉÆà K£ÉÆ ¨Á®åªÉà M¼ÉîÃzÀÄ C¤¹©qÀÄvÉÛ. ¨Á®åªÉà ºÁUÉ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀzÀ ¤£ÉߪÀgÉUÀÆ Q¸ÉAiÀįÉèà EzÀÝ aÃn!!
E«ßUÉ FUÁåPÉ ¨Á®å £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ CAvÀ CAzÉÆ̼ÁÛ E¢ÃgÁ? ªÉÆ£Éß CAzÉæ PÀ¼ÉzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝ. ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉæ QæPÉmï DqÉÝ ¨ÉÆÃgÉÆÃzÉà E®è. FUÀ ªÀļÉUÁ®. CzÉÌ ªÀÄ£É M¼ÀUÉà DqÁÛ E¢é. EzÀÄ £À£ÀUÁUÀ°, £À£Àß dvÉ DqÀĪÀªÀjUÁUÀ°, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÁUÀ° ºÉƸÀzÉãÀ®è. aPÀ̪À¤gÀĪÁVAzÀ®Æ ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ£ÉAiÉÄà ªÉÄÊzÁ£À (ªÀÄ£ÉAiÉÄà ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ¸ÀÆàwð!!).
ªÉÆ£Éß DqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀæ M§â ºÉƸÀ§ EzÀÝ. DvÀ£À MAzÀÄ ºÉÆqÉvÀPÉÌ ¨Áån¤AzÀ a«ÄäzÀ ZÉAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV n« ªÉÄÃ¯É vÀÆUÀÄ ºÁQzÀÝ UÁå¸ï¯ÉÊmïUÉ §r¬ÄvÀÄ. ¥À¼ï.... UÁè¸ÀÄ ¥ÀÄrAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÀÄtå (£À£ÀßzÉÆ vÀAzÉAiÀÄzÉÆ?) n«AiÉÆAzÀÄ MqÉ°®è. vÀPÀët J®è Qèãï. AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛV®è. ªÀÄgÀÄ¢£À UÁè¸ï vÀAzÀÄ ºÁPÀ®Ä ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. PÀÆqÀ¯É £À£Àß vÀªÀÄä ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃUÀ¢gÀ° JAzÀÆ zÉêÀgÀ°è ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÆß ElÖ.
DzÀgÉ, JA¢£ÀAvÉ ¸ÀAeÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ. vÀAzÉ UÁå¸ï¯ÉÊmï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. UÁå¸ï¯ÉÊmï£À°è MAzÀÄ ZÀÆgÀÄ PÀÆqÀ UÁè¸ï E®è. J°èºÉÆìÄvÀÄ? QæPÉmï DrzÁæ? CAvÀ vÀAzÉ PÉýzÀÄæ. E®è C£À߯Á¢ÃvÉ? ªÀÄUÀ zÉÆqÁØVzÁÝ£É JAzÉÆà CxÀªÁ zÉÆqÁØzÀgÀÆ ¸Àé®àªÀÇ §Ä¢Þ §A¢®è CAvÀ¯ÉÆà vÀAzÉ ¨ÉʬÄè®è.
CµÀÄÖ ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ ©mÉÖ. ¤£Éß ¸ÀAeÉ vÀAzÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÃeÁgÀÄ §A¢zÉ HjUÉ ¨Á.. CAzÀgÀÄ. zsÀé¤AiÀÄ°è ¨ÉøÀgÀ EtÄQvÀÄÛ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉýzÉ... UÁå¸ï¯ÉÊnUÉ ºÉƸï UÁè¸ï ºÁQ¹¢ÝÃAiÀiÁ? PÀÆqÀ¯Éà vÀAzÉAiÀĪÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉøÀgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÀUÀÄ GQÌvÀÄ.
EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÆ »AzÀPÉÌ NqÀÄwÛvÀÄÛ. ºËzÀÄ ¨Á®å JµÀÄÖ ZÉ£ÁVvÀÄÛ. C¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÆ, ºÉÆqÉzÀgÀÆ, «ÄÃ¸É E®è¢zÀÝgÀÆ, UÀqÀØ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ ¨Á®åªÉà ZÉAzÀ.
¤Ãªï ¨Á®åzÀ°è ºÉÃV¢Ýj UÉÆwÛ®è. £Á£ÀAvÀÆ vÀÄA¨Á Q¯Ár, ¥ÀÄAqÀ£ÁVzÉÝ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAr£À M¼ÀUÉ §AzÀ ©Ã¢ £Á¬Ä, PÉÆýUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£ÀVµÀÖªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉzÀ PÀ®Äè PÉÆý, £Á¬ÄUÀ½UÉ vÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ £ÀªÀÄä£É ¥Áè¹ÖPï §PÉmïUÀ½UÉ vÁVzÉÝà ºÉZÀÄÑ. ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÀÛ®è...
MªÉÄäAiÀÄAvÀÆ £Á¬ÄUÉAzÀÄ J¸ÉzÀ ZÀ¥Àà®Äè £ÉÃgÀªÁV ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ¨Á« ¸ÉÃjvÀÄÛ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ £ÉÆÃqÀ°®è. £Á AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ°®è. DzÀgÉ ªÉÄà wAUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¨Á« QèÃ£ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£Àß ZÀ¥Àà¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢vÀÄÛ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁgÀzÉAzÀÄ w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ, ZÀ¥Àà¯ï vÀAzÀÄ PÉÆlÖ £À£ÀߥÀà¤UÉ UÉÆvÁÛVvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À QvÁ¥Àw. PÉýzÁUÀ vÉ¥ÀàUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É «ªÀj¹zÉ. DzÀgÉ C¥Àà£À ªÀÄÄRzÀ°è ¹nÖ£À §zÀ®Ä £ÀUÀÄ EvÀÄÛ. ¤Ãªï K£Éà ºÉý ¨Á®å ¹», CzÀgÀ £É£À¥ÀÄ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà....

Olavina Oole


¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¥Á°£À ¸ÀtÚ PÀxÉ. ¨ÉÃUÀ£É N¢ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ §ºÀÄ PÁ® £É£À¦£À°ègÀĪÀAvÁzÉ. ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¦æÃw CzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. £À£ÉÆß¼ÀUÉÆAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ EzÉ JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹zÉÝà ¤Ã£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀ¤UÀªÀ£ÀzÀAvÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ eÕÁ£À, ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÉ. £À£Àß fêÀ£ÀªÉA§ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæw ºÁ¼ÉAiÀÄ®Æè ¤Ã¤gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAzÀÄPÉÆArzÉ, DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¥ÁoÀªÁV G½zÀÄ©mÉÖ.
ªÀiÁªÀÄgÀzÀ PÉÆÃV¯É
ZÉÊvÀæªÀ PÁzÀAvÉ
§¼À°zÀ zsÀgÉ
ªÀµÁðUÀªÀÄ£À PÁzÀAvÉ... £Á£ÀÄ ¤£ÀUÁV PÁzÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄ vÀÄA©zÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É vÀÄA§ÄvÁÛ¼É CAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀļÁîAiÀÄÄÛ.
£Á£ÉãÀÄ ¤£Àß §½ ¤ªÀÄä¥Àà D¹Û PÉýzÁß? ¤£Àß zÉúÀ PÉýzÁß? ¤£Àß PÀ£À¸À£Éß®è ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ CAzÀ£Á? £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁV ªÀÄ£Éð ©¢ÝgÀÄ CAzÁß? E®è. £Á£ÀÄ PÉýzÀÄÝ ¦æÃwUÉ §zÀ¯ÁV ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß. ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ §zÀ¯ÁV ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß. ªÀÄ£À¹UÉ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÀÄ£À¸À£ÀÄß.
£Á ¤£Àß PÀAUÀ¼À PÁAwAiÀÄ®èªÉãÀÄ?
JzÉAiÀÄ PÀzÀªÀ vÀnÖzÀgÉ
£ÉÆêÀ PÉÆqÀĪÀAiÉÄãÀÄ?

¦æÃwUÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀzÀ f¥ÀÄuÉ ¤Ã£ÉãÀÄ? CAvÀ gÀAf¤ ¸ÀÄgÉñï PÀªÀ£À §gÉ¢zÀÄÝ ¤£Àß ªÀÄnÖUÉ ¤dªÁ¬ÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÄ f¥ÀÄuÉ C£ÉÆßÃzÀÄ ¸Á©ÃvÁ¬ÄvÀÄ.
£Á£ÀÄ ¤£Àß ¦æÃw¹zÁPÀët ¤Ã£ÀÆ £À£Àß ¦æÃw¸ÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ £À£Àß ªÁzÀ C®è. ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ ¤AUÀÆ CAvÀzÉÆÝAzÀÄ DAiÉÄÌ ¸ÁévÀAvÀæöå EzÉÝà EzÉ. DzÉæ ¤£Àß ªÀÄ£À¸À°è K£ÀÄAlÄ CAvÀ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ? ¨Á¬ÄâlÄÖ ºÉüÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸ÀÆPÀëªÁV ªÀvÀð£Éð vÉÆÃj¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß. £À£Àß ªÀvÀð£É, PÀtÚ¯Éèà ¦æÃw ©A©¹zÉ. CzÀÄ ¤£ÀUÉ CxÀðªÁUÀ°®èªÉÇ? CxÀðªÁzÀgÀÆ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©mÉÖAiÉÆ? CAvÀÆ £À£Àß ¦æÃwUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¸ÉÆ£Éß.
¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ°. £À£Àß ªÉÄð£À ¹lÄÖ wÃj¹PÉƼÀî¯ÉÆ JA§AvÉ E£ÉÆߧâ£À dvÉ ªÀiÁvÁqÀ vÉÆqÀVzÉ. £Á£ÉãÀÄ CAzÀÄPÉÆArgÀ°®è. DzÀgÉ ªÉÆ£Éß ªÀļÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ- ¤Ã£ÀÄ MAzÉà PÉÆqÉAiÉƼÀUÉ ªÉÄÊ vÁV¹ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è DgïrJPïì ¨ÁA¨ï ¹rzÀ C£ÀĨsÀªÀ. gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀAQ¹zÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ¨Á¬ÄâlÄÖ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUɼÉzÀÄPÉÆArvÀAvÉ. ºÁUÉ ¨sÀÆ«Ä ¨ÁAiÉÄÛgÉzÀÄ £À£Àß £ÀÄAUÀ¨ÁgÀzÉ C¤¹vÀÄ.
ªÉÇ «Ä° ºÀªÉÆÌ PÀºÁ¤ §£ÀÌgï
¢¯ï ªÉÄ gÀºÉ ¥Áågï Q ¤±Á¤ §£ÀÌgï
ºÀªÀiï f£Éí dUÀ zÉÃvÉÃAºÉ
DASÉÆÃPÉ CAzÀgï
ªÉÇ CPÀìgï ¤PÀ¯ï eÁvÉÃAºÉ
DA¸ÀÆ §£ÀÌgï... AiÀiÁªÀvÉÆÛà N¢zÀ ±ÁAiÀÄj £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. PÀtÂÚ¤AzÀ E½zÀ ¤ÃgÀÄ PÉ£ÉßUÉ §AvÀÄ. £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®è CzÀ£ÀÄß ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. EªÀvÉÛà PÉÆ£É E£ÀÄß ¤AUÉ ¥ÀvÀæ §gÀÄÝ vÉÆAzÉæ PÉÆqÀ®è. UÀÄqï ¨ÉÊ.
Ew
PÀ£À¸ÀÄ PÀ¼ÀPÉÆAqÀªÀ

Silly Point


CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ?

zÉÆUÀ¼É ±ÀlÄð. ªÀiÁ¹zÀ ¥ÁåAlÄ. ¨ÁZÀzÀ PÀÆzÀ®Ä. næªÀiï ªÀiÁqÀzÀ «ÄøÉ. PÉ£ÉßAiÀĪÀgÉUÀÆ §AzÀ ¸ÉÊqï ¯ÁPï. ¨ÁAiÀÄ°è ºÉÆUÉ §wÛ (¹UÀgÉÃlÄ). DUÁUÀ vÀÆgÁl. ºÁgÁl. ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ EµÀÖ ¥ÀqÉÆÃzÀÄ EAxÉÆÃgÀ£Áß?
§ºÀÄ¢£À Q¸ÉAiÀÄ°è G½AiÉÆ §¸ï nPÉmï xÀgÀ F ¥Àæ±Éß £À£Àß vÀ¯É ªÀÄƯÉð G½zÀÄ ©nÖzÉ. ¤ªÀÄUÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ aPÀ̤gÀĪÁV¤AzÀ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ, £À£ÀßµÉÖà JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwªÉ. GvÀÛgÀ HºÀÄA...
¤ªÀÄä HgÀ£Éßà vÀUÉƽî. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ£ÀÄß £Á¯ÁAiÀÄÌ. C¨ÉâÃ¥Áj. ¥ÉÆÃPÀj, ¥ÀÄAqÀ. D®¹. ¸ÉÆêÀiÁj. ¥ÉÆð. zÀqÀØ. GqÁ¼À CAvÀ PÀgÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¥ÀæAiÉÆÃd£À E®èzÀªÀ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹wÃðj. ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÁÛ£ÉÆ CAvÀ nÃPÉ «Ä²ævÀ C£ÀÄPÀA¥À£ÀÆ dvÉVgÀÄvÉÛ. CAxÀªÀgÀ(£À)£Éßà CzÉà Hj£À ºÀÄqÀÄV ¯Ë ªÀiÁr ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV©qÁÛ¼É. ¤dªÁ?
CªÀ½UÉ HgÀ d£À CªÀ£Àß K£ÀAxÀ PÀjÃvÁgÉ, ºÉÃUÉ næÃmï ªÀiÁqÁÛgÉ CAvÉ®è UÉÆvÀÄÛ. CªÀ£À ZÀl, ºÀªÁå¸ÀªÀÇ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¯Ë ªÀiÁqÁÛ¼É. CªÀ£À£ÀÄß wzÀÄݪÀ ºÀlªÁ? ¦æÃw PÀÄgÀÄqÀÄ JAzÀÄ UÀÄwÛgÉÆ dUÀwÛUÉ CzÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ ZÀlªÁ? CxÀªÁ ºÀÄqÀÄVÃjUÉ EµÀÖªÁUÉÆÃzÉ ºÁVzÀݪÀgÁ? AiÀiÁPÀAzÉæ J®è ¸Àj EzÀݪÀ£À ¯Ë ªÀiÁrzÀgÉ wzÉÆÝÃzÁgÀÆ K£À£ÀÄß?
MªÉÆäªÉÄä ¦æÃw ºÀÄmÉÆÖÃzÉ «gÉÆÃzsÀzÀ £ÀqÀÄªÉ C¤¹©qÀÄvÉÛ. AiÀiÁPÀAzÉæ ¨ÉÃgÉ eÁw ºÀÄqÀÄUÀ (V)£Àß ¦æÃw¹zÀgÉ ªÀÄ£Éð ¨ÉÊvÁgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆ®è JA§ÄzÀÆ UÉÆwÛzÀÆÝ CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÉæ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ/V £ÀqÀÄªÉ ¦æÃw ºÀÄnÖ©qÀÄvÉÛ. CzÉà zÉéõÀ E¯ÉÝ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð EzÀÆæ CAxÀ ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄUÀ/V ¦æÃw¹zÀ zÁR¯É PÀrªÉÄ.
E£ÀÆß eÁwAiÀĪÀ£Éà DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «gÉÆâü¸ÁÛgÉ CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ. CªÀÄä C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀ PÀÆqÉèà ºÉýgÁÛgÉ. ªÀÄUÀ¼É(£É) CªÀ(¼À)£À dvÉ eÁ¹Û ªÀiÁvÁqÉâÃqÀ. ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ (ªÀiÁvÀæ!!) EµÀÖ DUÀ®è CAvÀ. DzÀÆæ ªÀÄUÀ½(¤)UÉ CªÀ(¼À)£Àß ©nÖgÉÆÃPÁUÀ®è. CªÀÄä ºÁUÉ ºÉýzÀ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw CzsÀð PÉ.f. ºÉZÉÑà DV©nÖzÉ.
JµÉÖ®è UÀ¯ÁmÉ, UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÁ£É ºÀÄnÖªÉ. EzÉ®èªÀÇ ¢£ÀªÀÇ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ©Ã¼ÀĪÀªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÀÆæ AiÀiÁgÀÆ ¯Ë ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ©nÖ®è. ©qÉÆÃzÀÆ E®è. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CAxÀªÀgÀ£Éßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ.
²¸ÁÛV qÉæ¸ï ªÀiÁqÉÆ̼ÉÆîÃgÀÄ. ¸Áämïð DVgÉÆà PÁ¯ÉÃdÄ ºÀÄqÀÄUÀ/V £ÉÆÃrzÉæ EªÀ(¤)½UÉ ¯ËªÀégï EgÀ§ºÀÄzÀÄ aPÀ̪À¤gÉÆêÁUÀ CAzÉÆ̼ÁÛ EzÉÝ. DzÉæ £À£ÀÆßj£À DUÀ¯Éà PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÁÛ EgÉÆà ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉüÁÛ EzÀÄæ. E®è¥Àà. ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ CAxÉÆÃgÀß ¯ÉÊPï ªÀiÁqÀ®è. CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÉÆ®è. ¸ÉÖöÊ°±ï ¥ÁåAmï ºÁPÀ®è. MAzÀÄ zsÀA ¹UÀgÉÃmï J¼ÉzÀÄ ºÁUÉ ¸ÀÄgÀĽ ¸ÀÄgÀĽAiÀiÁV ºÉÆUÉ ©mÉæ ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ qÀ§Pï CAxÀ ©zÉÆÝÃUï ©qÁÛgÉ! ºÁUÉ ºÀÄqÀÎgÀÆ CµÉÖà JPïì¥ÉÆÃ¸ï ªÀiÁqÉÆ qÉæ¸ÀÄì ºÁQgÉÆ ¸ÉÖöÊ°Ã±ï ºÀÄrÎ PÀAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ ¯Ë Cmï ¥sÀ¸ïÖ ¸ÉÊlÄ CAvÁgÉ.. CAvÉ®è C£ÀĨsÀªÀ ºÉývÀÄzÀÄæ.
¸ÀļÀÄî ºÉüÁÛgÉ CAvÀ PÉý ¸ÀĪÀiÁßVÛzÉÝ. DzÉæ E¥ÀàvÁÛªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ fêÀ£À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉýzÀÄÝ ¸Àj C¤¸ÁÛ EzÉ. CAxÉÆÃgÉßà ¯Ë ªÀiÁqÁÛgÉ. DzÉæ ¯Ë ªÀiÁrzÉÆÃgÉ®è CAxÉÆÃgÀ®è !!!

Thursday, March 16, 2006

Journalists Memorial

The Freedom Forum Journalists Memorial, located in Freedom Park, pays tribute to journalists who have died while trying to report the news. The memorial rises above the Potomac River with views of the Washington Monument, the Jefferson and Lincoln memorials and the National Cathedral. As of 2004, the names of 1,528 journalists from around the world are etched on the memorial's glass panels. The memorial is rededicated each year to include the names of journalists who died on the job the previous year.
On May 3, 2005, the names of 78 journalists who died or were killed while on assignment in 2004 were added to the glass panels of the memorial. The rededication ceremony featured remarks by CNN's Judy Woodruff. The Journalists Memorial now honors 1,606 journalists who died covering the news from 1812 through 2004

Some good pictures for your eyes

Wednesday, March 15, 2006

Dravid third in ICC Test rankings


India are poised to surpass England as the No. 2 team, while match-winning performers Rahul Dravid and Anil Kumble moved up the batting charts in the ICC Test rankings after the nine-wicket victory over England at Mohali on Monday.
Dravid's double of 95 and 42 not out, which played a key role in his side's success in the second cricket Test, lifted him three spots and put him behind Ricky Ponting and Jacques Kallis in the latest rankings for Test batsmen, announced on Tuesday.
Sachin Tendulkar slipped three places, to 15th, after his solitary innings of four at Mohali, while Virender Sehwag, whose unbeaten 76 secured his side's victory on Monday, remained in 10th place.
Kumble is now the leading Indian bowler after his 9-146, including the record 500th wicket, eased him up one place to 12th and saw him overtake Irfan Pathan.
The left-arm fast bowler has slipped two positions to 13th but he has strengthened his hold on fourth spot in the all-rounder's list and is now within striking distance of South Africa's Shaun Pollock.
For England, the Mohali defeat means they have to win the final Test to retain their position as the second-placed side in the ICC Test Championship table and anything less than victory will see India overtake them.
Their players are also under pressure in the player rankings.
A twin failure for Andrew Strauss in Mohali has seen him slip four places to 21st in the batting list and that means England's only representative in the top 20 is the unavailable Marcus Trescothick, in ninth position.
Kevin Pietersen, who scored a first-innings half-century in the Test loss, holds firm in 24th spot, while acting captain Andrew Flintoff is up six places to 26th after a double of 70 and 51 in a losing cause.
Ian Bell is up seven spots to 44th, his highest career ranking to date.
Flintoff is also on his way up in the bowling list, rising one place to seventh position in the LG ICC Player Rankings for bowlers after taking four wickets in Mohali, and although he remains in second spot in the all-rounder's table, he has also picked up rating points in his quest to overhaul Jacques Kallis.
Latest ICC Test Championship rankings:
1 Australia, 2 England, 3 India, 4 Pakistan, 5 New Zealand, 6 South Africa, 7 Sri Lanka, 8 West Indies, 9 Zimbabwe, 10 Bangladesh

The Meaning of colour
The meaning of colour
Colour probably has more significance in every day life in India than anywhere else in the world. India is the land of colour.
Each colour has a significance. A religious meaning too.
And there is an occasion for each rang.
Can you wear black to a wedding? Why is sindhoor red? Why are festival colours red and green. Why is saffron special?
In Hinduism gunas play a special role. They represent the qualities and states of existence. Tamas, sattva and rajas are these three mental states. Interestingly each guna has a color. Sattva is about peace, calm and brightness. It is represented by white. Rajas indicates passion, heat, spirit, energy, dynamism. It is red. And tamas is the least desirable state. It stands for anger, darkness, negativity, lack of energy, inertia. Black is its colour.
Apart from these three colours that directly represent the gunas, each colour has a finer significance.
Red
Lal or red suggest sensuality. But it also symbolizes purity. It actually rides a thin line between both. Red is worn at weddings. It is also the colour of sindhoor and tikkas. Red is about energy and passion. Goddesses Durga and Lakshmi wear red.
Yellow
This too is a colour a bride wears for a wedding. It indicates a bit of chastity and a bit of sensuality. Yellow is the color of Lord Vishnu. Yellow keeps evil away. Yellow attracts a mate. Yellow food can be sacred. Yellow welcomes spring. Farmers may often wear yellow.
Blue
That's Lord Krishna's color. A deep, tantalizing blue. It is a sacred blue and a color of calm. The chakra at the center of the Indian flag is blue
Green
Green indicates fertility. Especially in Maharashtra where it is a wedding colour. It is an earthy color. And a festive hue. A traditional colour and a colour of vitality. It suggests happiness and life. Green is a favourite too with Muslims and Parsis.
Saffron
Saffron is India's most favourite color. Our flag has a saffron band in it. Saffron is a very holy and sacred color. An auspicious color.
White
White represent tranquility. Purity too. Hence it is worn at different occasions to suggest purity. It is also associated with death and rebirth.
Black
Black is not a happy color in India. India does not like black. It is about evil and death. Or a penance. A black mark on a child's forehead keeps evil away. At certain occasions the superstitious do not wear black -- not at weddings or births or by the pregnant. Children are not meant to wear black.

welcome


Hi Iam vinayak Bhat
Reporter Of Vijay Karnataka