Tuesday, March 28, 2006

Olavina Oole


¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¥Á°£À ¸ÀtÚ PÀxÉ. ¨ÉÃUÀ£É N¢ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ §ºÀÄ PÁ® £É£À¦£À°ègÀĪÀAvÁzÉ. ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¦æÃw CzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. £À£ÉÆß¼ÀUÉÆAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ EzÉ JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹zÉÝà ¤Ã£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀ¤UÀªÀ£ÀzÀAvÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ eÕÁ£À, ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÉ. £À£Àß fêÀ£ÀªÉA§ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæw ºÁ¼ÉAiÀÄ®Æè ¤Ã¤gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAzÀÄPÉÆArzÉ, DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¥ÁoÀªÁV G½zÀÄ©mÉÖ.
ªÀiÁªÀÄgÀzÀ PÉÆÃV¯É
ZÉÊvÀæªÀ PÁzÀAvÉ
§¼À°zÀ zsÀgÉ
ªÀµÁðUÀªÀÄ£À PÁzÀAvÉ... £Á£ÀÄ ¤£ÀUÁV PÁzÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄ vÀÄA©zÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É vÀÄA§ÄvÁÛ¼É CAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀļÁîAiÀÄÄÛ.
£Á£ÉãÀÄ ¤£Àß §½ ¤ªÀÄä¥Àà D¹Û PÉýzÁß? ¤£Àß zÉúÀ PÉýzÁß? ¤£Àß PÀ£À¸À£Éß®è ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ CAzÀ£Á? £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁV ªÀÄ£Éð ©¢ÝgÀÄ CAzÁß? E®è. £Á£ÀÄ PÉýzÀÄÝ ¦æÃwUÉ §zÀ¯ÁV ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß. ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ §zÀ¯ÁV ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß. ªÀÄ£À¹UÉ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÀÄ£À¸À£ÀÄß.
£Á ¤£Àß PÀAUÀ¼À PÁAwAiÀÄ®èªÉãÀÄ?
JzÉAiÀÄ PÀzÀªÀ vÀnÖzÀgÉ
£ÉÆêÀ PÉÆqÀĪÀAiÉÄãÀÄ?

¦æÃwUÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀzÀ f¥ÀÄuÉ ¤Ã£ÉãÀÄ? CAvÀ gÀAf¤ ¸ÀÄgÉñï PÀªÀ£À §gÉ¢zÀÄÝ ¤£Àß ªÀÄnÖUÉ ¤dªÁ¬ÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÄ f¥ÀÄuÉ C£ÉÆßÃzÀÄ ¸Á©ÃvÁ¬ÄvÀÄ.
£Á£ÀÄ ¤£Àß ¦æÃw¹zÁPÀët ¤Ã£ÀÆ £À£Àß ¦æÃw¸ÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ £À£Àß ªÁzÀ C®è. ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ ¤AUÀÆ CAvÀzÉÆÝAzÀÄ DAiÉÄÌ ¸ÁévÀAvÀæöå EzÉÝà EzÉ. DzÉæ ¤£Àß ªÀÄ£À¸À°è K£ÀÄAlÄ CAvÀ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ? ¨Á¬ÄâlÄÖ ºÉüÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸ÀÆPÀëªÁV ªÀvÀð£Éð vÉÆÃj¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß. £À£Àß ªÀvÀð£É, PÀtÚ¯Éèà ¦æÃw ©A©¹zÉ. CzÀÄ ¤£ÀUÉ CxÀðªÁUÀ°®èªÉÇ? CxÀðªÁzÀgÀÆ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©mÉÖAiÉÆ? CAvÀÆ £À£Àß ¦æÃwUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¸ÉÆ£Éß.
¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ°. £À£Àß ªÉÄð£À ¹lÄÖ wÃj¹PÉƼÀî¯ÉÆ JA§AvÉ E£ÉÆߧâ£À dvÉ ªÀiÁvÁqÀ vÉÆqÀVzÉ. £Á£ÉãÀÄ CAzÀÄPÉÆArgÀ°®è. DzÀgÉ ªÉÆ£Éß ªÀļÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ- ¤Ã£ÀÄ MAzÉà PÉÆqÉAiÉƼÀUÉ ªÉÄÊ vÁV¹ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è DgïrJPïì ¨ÁA¨ï ¹rzÀ C£ÀĨsÀªÀ. gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀAQ¹zÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ¨Á¬ÄâlÄÖ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUɼÉzÀÄPÉÆArvÀAvÉ. ºÁUÉ ¨sÀÆ«Ä ¨ÁAiÉÄÛgÉzÀÄ £À£Àß £ÀÄAUÀ¨ÁgÀzÉ C¤¹vÀÄ.
ªÉÇ «Ä° ºÀªÉÆÌ PÀºÁ¤ §£ÀÌgï
¢¯ï ªÉÄ gÀºÉ ¥Áågï Q ¤±Á¤ §£ÀÌgï
ºÀªÀiï f£Éí dUÀ zÉÃvÉÃAºÉ
DASÉÆÃPÉ CAzÀgï
ªÉÇ CPÀìgï ¤PÀ¯ï eÁvÉÃAºÉ
DA¸ÀÆ §£ÀÌgï... AiÀiÁªÀvÉÆÛà N¢zÀ ±ÁAiÀÄj £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. PÀtÂÚ¤AzÀ E½zÀ ¤ÃgÀÄ PÉ£ÉßUÉ §AvÀÄ. £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®è CzÀ£ÀÄß ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. EªÀvÉÛà PÉÆ£É E£ÀÄß ¤AUÉ ¥ÀvÀæ §gÀÄÝ vÉÆAzÉæ PÉÆqÀ®è. UÀÄqï ¨ÉÊ.
Ew
PÀ£À¸ÀÄ PÀ¼ÀPÉÆAqÀªÀ

No comments: