Thursday, May 11, 2006

Silly Point

ªÀÄAUÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆæ

dUÀvÀÄÛ JµÉÖ®è §zÀ¯ÁV©nÖzÉ ªÀiÁgÁAiÉÄæ! ºÀÄmÁÝVAzÀ ºÀ®Äè wPÉÆÌà ¨Éæ±ï¤AzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ §zÀ¯ÁUÁÛ EzÉ. §ºÀıÀB «ÄãÀÄ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À ºÁ£ïð ºÉÆgÀvÁV!!
CzÀÄ ºÉÆÃVè PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£É ¸ÉÆèÃUÀ£ÀߣÉßà vÀUÉƽî. £À£Àß CdÓ£À PÁ®zÀ°è "ªÀÄPÀ̽gÀ®ªÀé ªÀÄ£ÉvÀÄA§' CAwvÀÛAvÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ MAzÀÄ QæPÉmï nÃAUÉ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̽jÛzÀÄæ. £À£Àß C¥Àà- CªÀÄä£À ¥ÁæAiÀÄzÀ PÁ®PÉÌ "JgÀqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁPÀÄ'- "«ÄvÀ ¸ÀA¸ÁgÀ »vÀ ¸ÀA¸ÁgÀ' CAwvÀÄÛ. £Á ºÀÄlÄÖªÁUÀ CzÀÄ "£Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄV§âgÀÄ' CAvÁAiÀÄÄÛ. "DgÀwUÉÆAzÀÄ QÃgÀÄwUÉÆAzÀÄ' CAvÀ®Æ PÀgÉzÀÄæ. (DzÀgÀÆ £À£Àß C¥Àà CªÀÄä £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÉà ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ)
£Á£ÀÄ ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ "£Á«§âgÀÄ, £ÀªÀÄUÁåPÉ E§âgÀÄ, §¼À¹ gÀ§âgÀÄ' CAvÁVzÉ. (§¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼À®Æè gÀ§âgï (¤gÉÆÃzsï) GavÀ «vÀgÀuÉ £ÀqÉ¢zÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ §ºÀıÀB £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄUÁåPÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ' JA§ ¸ÉÆèÃUÀ£ï eÁjUÉ §AzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð E®è. (CzÀÄ §gÉÆÃzÉÆæ¼ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÉâÃPÀÄ CAzÉÆÌAr¢Ã¤) £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ PÀÄAlÄA§ AiÉÆÃd£É ¸ÉÆèÃUÀ£ï JµÉÖ®è §zÀ¯ÁVânÖzÉ. d£À¸ÀASÉå ªÉÃUÀ ªÀiÁvÀæ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤®èzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀzÀAvÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁVzÉ.
EµÉÖ®è ºÉýèPÉÌ PÁgÀt GAlÄ. MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀ PÀÄjvÀÄ ¸É«Ä£Ágï £ÀqÉ¢vÀÄÛ. C°èUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ £ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §AzÀj£À ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄRå JAf¤AiÀÄgï JA.JA. PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ mÉÆæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß FV£À PÁ®PÉÌ ºÉÃUÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀ PÀxÉ ¤ªÀÄUÁV....
ªÀÄAUÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆæ PÀvÉ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ. CzÉà MªÉÄä mÉÆæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄ ¤zÉæ ªÀiÁrzÀÝ£ÀAvÉ. ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À mÉÆæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. mÉÆæ ªÀiÁgÀĪÀªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ vÀ¯É©¹AiÀiÁAiÀÄÄÛ. mÉÆæ vÀUÉÆüÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ?
CzÉÌ DvÀ PÉ®ªÀÅ ZÉõÉÖ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ DvÀ vÀ£Àß vÀ¯É ªÉÄðzÀÝ mÉÆæ £É®PÉÌ J¸ÉzÀ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. DvÀ J®è mÉÆæ ºÉQÌPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ. EzÀÄ £À£Àß-¤ªÀÄä CfÓ ºÉýzÀ PÀvÉ.
CfÓ ºÉýzÀ ªÀÄAUÀ-mÉÆæ PÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ mÉÆæ ªÀiÁgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£Éà PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ºÉƸÀ PÀxÉAiÀÄ »ÃgÉÆ.
DvÀ C¥Àà£ÀAvÉ mÉÆæ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆgÀl. C¥Àà ªÀÄ®VzÀAvÉ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ mÉÆæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. JZÀÑgÀªÁzÁUÀ mÉÆæ £Á¥ÀvÉÛ. DUÀ DvÀ¤UÉ vÀAzÉ ºÉýzÀ PÀxÉ £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ mÉÆæ vÉUÉzÀÄ £É®PÉÌ J¸ÉzÀ. DzÀgÉ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ mÉÆæ £É®PÉÌ J¸ÉAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä FvÀ £É¯ÉPÉ̸ÉzÀ mÉÆæAiÀÄ£ÀÆß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀAvÉ.!!

Olavina Oole

N avÀÛZÉÆÃgÀ,

£ÀAUÁåPÉ »AUÁVÛzÉ ºÉýÛÃAiÀiÁ? £À£ÉßzÉAiÀÄ°è "PÀÄZï PÀÄZï' ¨sÁªÀ£É vÀAzÉÆãÀÄ ¤Ã£Éà C¯Áé? ¤£Àß £ÀUÀĪÉÃ? ªÀiÁvÁqÉÆà ¸ÉÖöʯÉÃ? MmÁÖgÉ ¤£Àß ªÀåQÛvÀéªÉ? CzÉãÉÆ UÉÆwÛ®è ¤£Àß £ÉÆÃrzÁUÉ®è K£ÉÆà RĶ. «ªÀj¸À¯ÁUÀzÀ GzÉéÃUÀ. JzÉAiÀÄ°è §tÂÚ¸À¯ÁUÀzÀ PÀÄZï PÀÄZï ¨sÁªÀ£É.
ºËzÀÄ. EzÀÄ ®ªÉé. CzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. £ÀAUÁUÀUÁÛ EgÉÆà C£ÀĨsÀªÀ. £Á£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÁÛ EgÉÆà ¸ÀAPÀl. ¤Ã£ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ £ÀAUÉ Cj«®èzÉ GAmÁUÉÆà UÀr©r EzÀPÉÌ PÁgÀt ¦æÃw. ¦æÃw CAzÁPÀët CzÀÄ J°è? AiÀiÁªÁUÀ? ºÀÄmÉÆÌAqÀÄÛ C£ÉÆßà ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ §gÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd. £Á£ÀÆ PÉ®ªÀgÀ §½ F C¸ÀA§zÀÝ ¥Àæ±Éß PÉýzÉÝ. DzÉæ £ÀªÉÄÎ UÉÆvÁÛUÉÝà ºÀÄmÉÆ̼ÉÆÃzÉ ¦æÃw CAvÀ £ÀAVÃUÀ C¤¸ÁÛ EzÉ.
J¯Éè°è £Á £ÉÆÃqÀ°
¤£ÀßzÉà a°¦°
PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¨É¼ÀVzÉ
ºÉeÉÓ EqÀzÉà ºÁjzÉ
£À£Àß M¼ÀVÃUÀ £Á¤®è
¤Ã£ÁzÉ £Á...

JAxÀ «avÀæ £ÉÆÃqÀÄ. £Á£ÀÄ CzÉ°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀ¼ÀÄ. ¤Ã£ÀÆ CµÉÖà ªÀÄvÉÛ°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀ. F ¦æÃw £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀºÉÆgÀnzÉ. JµÉÆÖà ¨Áj £ÀAUÉà D±ÀÑAiÀÄð DUÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀ®Ä F ¦æÃw- ®ªï C£ÉÆßÃzÀ£Àß £Á£ÀÄ £ÀA¨ÁÛ£Éà Ejè®è. CzÉ®è ¸ÀĪÉÄß vÉÆÃjPÉ ªÀiÁvÀæ. AiÀiÁgÀ£ÉÆßà ¦æÃw ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. £ÀAvÀgÀ E£ÁågÀ£ÉÆßà ªÀÄzÀÄªÉ DUÉÆÃzÀÄ. CAxÀªÀgÀ£Àß PÀAqÉæ UÀÄAqÀÄ ºÁQ PÉÆAzÀÄ ©r¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÄÖ PÉÆÃ¥À §gÁÛ EvÀÄÛ. FUÀ £Á£Éà ¦æÃwAiÀÄ §¯Éð ¹Q̺ÁQPÉÆAr¢Ã¤.
£Á£ÀÄ ¤£Àß dvÉ ©ÃZÀÄ, ¥ÁPÀÄð ¸ÀÄvÀÛ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉêÀ® JgÀqÉà JgÀqÀÄ ¨Áj ¤£Àß £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÉæ ¤£Àß §UÉÎ £À£Àß ªÀÄ£À¸À°è ºÀÄnÖzÀÄÝ ¤dªÁzÀ ¦æÃw.
ªÉƺÀ§âvï £ÁªÀiï ºÉ ªÀÄ£ï PÁ
±ÀÄgÀÄ PÀºÁA¸É ºÉÆÃwà ºÉ
QAiÀiÁ ¢¯ï £É L¸É ¥ÉÊzÁ
PÀxÀªÀiï ¸ÁA¸ÉÆÃA¥É ºÉÆÃwà ºÉ
ºÁUÉ £À£Àß ¦æÃw.

£ÀAUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¤£Àß L±ÀéAiÀÄð C®è. ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÇ C®è. ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀ® ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ L ®ªï AiÀÄÄ ºÉüÉÝãÉà £Á£ÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉð ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝãÉãÉÆ C¤¸ÁÛ EzÉ. zÀqÀ ¸ÉÃgÉâÃPÀÄ C¤¹zÀÆæ F ºÉƼÉð FeÉÆÃzÀÄ EµÀÖªÁUÁÛ EzÉ. DzÉæ MªÉÆäªÉÄä £Á£ÉƨÉßà FeÁÛ E¢Ã£ÉãÉÆ? EzÀÝQÌzÀÝAUÉ PÉÊ- PÁ®Ä ¸ÉÆÃvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄĽΠºÉÆÃzÉæ C£ÉÆìÃPï ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÉÛ. dvÉð ¤Ã£ÀÆ FeÉÆÃzÁzÉæ F ¦æÃwAiÀÄ £À¢Ã° £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¨ÉÃPÁzÀÆæ FeÉÆÃPï gÉr.


Ew
avÀæZÉÆÃj

Oole

£À£Àß ¸É¼ÉzÀªÀ¼É,

¤£Àß PÀtÄÚ L±ÀÑAiÀiÁð¼ÀAw®è. £ÀqÀÄ ²¯Áà ±ÉnÖAiÀÄAw®è. ªÀiÁzsÀÄjAiÀÄ PÉ£ÉßAiÀÄÆ ¤£ÀV®è. gÁt ªÀÄÄRfðAiÀÄAvÀ ªÀÄÄRªÀÇ ¤AzÀ®è. ©¥Á±Á¼À ¸ÉQì ®ÄPÀÆÌ E®è. ¸ÉÆ£Á° ¨ÉÃAzÉæAiÀÄ ¦üUÀgÀÆæ ¤£Àß §½ E®è. DzÀÆæ £Á ¤£Àß EµÀÖ ¥ÀrÛä. AiÀiÁPÀAzÉæ CªÀgÁågÀ §½AiÀÄÆ E®èzÀ £À£Àß ¦æÃw¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ ¤£Àß §½ EzÉ. ºÁUÀAvÀ ¤Ã£ÀÄ ZÉAzÀªÉà C®è CAvÀ ºÉüÁÛ E®è. AiÀiÁjUÀÆ ºÉÆð¸À¯ÁUÀzÀ «©ü£Àß CAzÀ ¤AzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ¨Áj ¥ÀvÀæzÀ°è £À£Àß ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ EµÀÖ¥ÀrÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀå¯Áè. C¢PÉÌ EµÀÄÖ «ªÀgÀuÉ. ¸ÁPÁ?
C®è PÀuÉ AiÀiÁPÉ ¦æÃw¹ÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆrè? ¦æÃvÉÆìÃPÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt ¨ÉÃPÁ? ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è vÉgÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÉÛ? UÁ½ AiÀiÁPÉ ©Ã¸ÀÄvÉÛ? AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ D«AiÀiÁV ºÉÆÃUÀÄvÉÛ? CzÉ®è ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤ªÀÄAiÀÄ CAvÀ ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÉÆÃzÁzÉæ £À£Àß ¦æÃw PÀÆqÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤AiÀĪÀiÁ CAzÉÆÌÃ.
vÀÆ vÀÆ ºÉ ªÀ»A
¢¯ï£É f¸É C¥À£Á PÀºÁ...

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CAvÀgï PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÉÆàÃmïì £ÀqÉ¢vÀÛ®è DªÀvÀÄÛ ¤£Àß £ÉÆÃrzÀÄÝ. £ÀAUÉ £É¦zÀÝAUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DlzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAr®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀzÀ°è NqÁrPÉÆArzÉÝ. DªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ ZÀÆr ºÁPÉÆÌArzÉÝ. ªÀÄÄRPÉÌ ªÉÄÃPÀ¥ï EgÀ°®è. ¨ÉªÀgÀÄ §A¢vÀÄÛ. C¶ÖzÀÝgÀÆ £ÀAUÉ, £À£Àß PÀtÂÚUÉ ¤Ã£ÀÄ EµÀÖªÁVzÉÝ. ¤Ã¤¢ÝÃAiÀiÁ C£ÉÆßà MAzÉà PÁgÀtPÉÌ ¤£Àß PÁ¯ÉÃfUÉ £Á£ÀÄ §AzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀVAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄA¢£À PÁè¸À°èzÉÝ. ¤£Àß PÁè¸ÁVzÀÝgÉ ¢£ÀªÀÇ, ¥Àæw PÁè¸À®Æè ¤£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÁÛ PÀÆgÀâºÀÄ¢vÀÄÛ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ CªÀPÁ±À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ. DzÀgÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ MAzÉà DzÀÝjAzÀ ¢£ÀªÀÇ ¤£Àß £ÉÆÃqÉÆ ¨sÁUÀå! ºÁr ºÁr gÁUÀ. £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¥ÉæêÀÄ CAvÁgÀ®è ºÁUÉ ¤£Àß £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ £ÀAUÉ UÉÆwÛ¯ÉÝ ¤£Àß ¯Ë ªÀiÁqÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÉÝ. CzÀÄ ®ªÉÇé CxÀªÁ §gÉà DPÀµÀðuÉãÉÆ CAvÀ ¥ÀjÃQë¸ÉÆÃPÉ ¸Àé®à mÉÊA vÀUÉÆAqÉ.
C¨ï vÉÆ AiÉÄ fãÁ
vÉÃgÉ ©£ï ºÉ ¸ÀeÁó (¤Ã¤¯ÉÝ fêÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ²PÉë) C¤ß¸ÉÆÃPÉ ±ÀgÀĪÁzÁUÀ, ¦æÃwãÁ ªÀÄÄaÑmÉÆ̼ÉÆÃPÉ ¸ÁzsÁå£Éà E®è C¤ìzÁUÀ ¤AUÉ ¥ÀvÀæ §gÉÝ. CzÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¤AUÉ £Á£ÁåPÉ EµÀÖªÁzÉ? £Á¼É E£ÉÆߧÄî ¹QÌzÉæ CªÀî »AzÉ ºÉÆÃVÛÃAiÀiÁ CAvÉ®è ¥ÀvÀæ §jÝ¢ÝÃAiÀiÁ.
ZÁAzÀ¤Ã ZÁAzÀ¸É ºÉÆÃvÁ ºÉ
¹vÁgÉÆÃA¸É £À»
¥Áågï KPï ¸É ºÉÆÃvÁ ºÉ
ºÀeóÁgÉÆÃA¸É £À»... (¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¤AzÀ §gÀÄvÉÛ vÁgÉUÀ½AzÀ C®è, ¦æÃw M§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄlÄÖvÉÛ ¸Á«gÀ ªÀÄA¢ ªÉÄî®è) CxÀð DAiÀiÁÛ? ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¦æÃw. ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ £À£Àß ¦æÃwãÁ jeÉPïÖ ªÀiÁr©mÉæ F ¥ÀÄlÖ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉzÀj ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¦æÃw¸ÉÝà EgÉÆà ¸ÁzsÀåvÉãÉà ºÉZÀÄÑ.
ZÉ®ÄªÉ MAzÀÄ PÉýÛä
E¯Áè C£ÀßzÉ PÉÆrÛÃAiÀiÁ
¤£Àß ¦æÃw ªÀiÁrÛä
ªÀÄ£À¸ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ PÉÆrÛÃAiÀiÁ?


Ew
¦æÃwð ©zÀݪÀ