Thursday, May 11, 2006

Olavina Oole

N avÀÛZÉÆÃgÀ,

£ÀAUÁåPÉ »AUÁVÛzÉ ºÉýÛÃAiÀiÁ? £À£ÉßzÉAiÀÄ°è "PÀÄZï PÀÄZï' ¨sÁªÀ£É vÀAzÉÆãÀÄ ¤Ã£Éà C¯Áé? ¤£Àß £ÀUÀĪÉÃ? ªÀiÁvÁqÉÆà ¸ÉÖöʯÉÃ? MmÁÖgÉ ¤£Àß ªÀåQÛvÀéªÉ? CzÉãÉÆ UÉÆwÛ®è ¤£Àß £ÉÆÃrzÁUÉ®è K£ÉÆà RĶ. «ªÀj¸À¯ÁUÀzÀ GzÉéÃUÀ. JzÉAiÀÄ°è §tÂÚ¸À¯ÁUÀzÀ PÀÄZï PÀÄZï ¨sÁªÀ£É.
ºËzÀÄ. EzÀÄ ®ªÉé. CzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. £ÀAUÁUÀUÁÛ EgÉÆà C£ÀĨsÀªÀ. £Á£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÁÛ EgÉÆà ¸ÀAPÀl. ¤Ã£ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ £ÀAUÉ Cj«®èzÉ GAmÁUÉÆà UÀr©r EzÀPÉÌ PÁgÀt ¦æÃw. ¦æÃw CAzÁPÀët CzÀÄ J°è? AiÀiÁªÁUÀ? ºÀÄmÉÆÌAqÀÄÛ C£ÉÆßà ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ §gÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd. £Á£ÀÆ PÉ®ªÀgÀ §½ F C¸ÀA§zÀÝ ¥Àæ±Éß PÉýzÉÝ. DzÉæ £ÀªÉÄÎ UÉÆvÁÛUÉÝà ºÀÄmÉÆ̼ÉÆÃzÉ ¦æÃw CAvÀ £ÀAVÃUÀ C¤¸ÁÛ EzÉ.
J¯Éè°è £Á £ÉÆÃqÀ°
¤£ÀßzÉà a°¦°
PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¨É¼ÀVzÉ
ºÉeÉÓ EqÀzÉà ºÁjzÉ
£À£Àß M¼ÀVÃUÀ £Á¤®è
¤Ã£ÁzÉ £Á...

JAxÀ «avÀæ £ÉÆÃqÀÄ. £Á£ÀÄ CzÉ°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀ¼ÀÄ. ¤Ã£ÀÆ CµÉÖà ªÀÄvÉÛ°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀ. F ¦æÃw £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀºÉÆgÀnzÉ. JµÉÆÖà ¨Áj £ÀAUÉà D±ÀÑAiÀÄð DUÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀ®Ä F ¦æÃw- ®ªï C£ÉÆßÃzÀ£Àß £Á£ÀÄ £ÀA¨ÁÛ£Éà Ejè®è. CzÉ®è ¸ÀĪÉÄß vÉÆÃjPÉ ªÀiÁvÀæ. AiÀiÁgÀ£ÉÆßà ¦æÃw ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. £ÀAvÀgÀ E£ÁågÀ£ÉÆßà ªÀÄzÀÄªÉ DUÉÆÃzÀÄ. CAxÀªÀgÀ£Àß PÀAqÉæ UÀÄAqÀÄ ºÁQ PÉÆAzÀÄ ©r¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÄÖ PÉÆÃ¥À §gÁÛ EvÀÄÛ. FUÀ £Á£Éà ¦æÃwAiÀÄ §¯Éð ¹Q̺ÁQPÉÆAr¢Ã¤.
£Á£ÀÄ ¤£Àß dvÉ ©ÃZÀÄ, ¥ÁPÀÄð ¸ÀÄvÀÛ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉêÀ® JgÀqÉà JgÀqÀÄ ¨Áj ¤£Àß £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÉæ ¤£Àß §UÉÎ £À£Àß ªÀÄ£À¸À°è ºÀÄnÖzÀÄÝ ¤dªÁzÀ ¦æÃw.
ªÉƺÀ§âvï £ÁªÀiï ºÉ ªÀÄ£ï PÁ
±ÀÄgÀÄ PÀºÁA¸É ºÉÆÃwà ºÉ
QAiÀiÁ ¢¯ï £É L¸É ¥ÉÊzÁ
PÀxÀªÀiï ¸ÁA¸ÉÆÃA¥É ºÉÆÃwà ºÉ
ºÁUÉ £À£Àß ¦æÃw.

£ÀAUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¤£Àß L±ÀéAiÀÄð C®è. ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÇ C®è. ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀ® ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ L ®ªï AiÀÄÄ ºÉüÉÝãÉà £Á£ÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉð ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝãÉãÉÆ C¤¸ÁÛ EzÉ. zÀqÀ ¸ÉÃgÉâÃPÀÄ C¤¹zÀÆæ F ºÉƼÉð FeÉÆÃzÀÄ EµÀÖªÁUÁÛ EzÉ. DzÉæ MªÉÆäªÉÄä £Á£ÉƨÉßà FeÁÛ E¢Ã£ÉãÉÆ? EzÀÝQÌzÀÝAUÉ PÉÊ- PÁ®Ä ¸ÉÆÃvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄĽΠºÉÆÃzÉæ C£ÉÆìÃPï ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÉÛ. dvÉð ¤Ã£ÀÆ FeÉÆÃzÁzÉæ F ¦æÃwAiÀÄ £À¢Ã° £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¨ÉÃPÁzÀÆæ FeÉÆÃPï gÉr.


Ew
avÀæZÉÆÃj

No comments: