Thursday, May 11, 2006

Oole

£À£Àß ¸É¼ÉzÀªÀ¼É,

¤£Àß PÀtÄÚ L±ÀÑAiÀiÁð¼ÀAw®è. £ÀqÀÄ ²¯Áà ±ÉnÖAiÀÄAw®è. ªÀiÁzsÀÄjAiÀÄ PÉ£ÉßAiÀÄÆ ¤£ÀV®è. gÁt ªÀÄÄRfðAiÀÄAvÀ ªÀÄÄRªÀÇ ¤AzÀ®è. ©¥Á±Á¼À ¸ÉQì ®ÄPÀÆÌ E®è. ¸ÉÆ£Á° ¨ÉÃAzÉæAiÀÄ ¦üUÀgÀÆæ ¤£Àß §½ E®è. DzÀÆæ £Á ¤£Àß EµÀÖ ¥ÀrÛä. AiÀiÁPÀAzÉæ CªÀgÁågÀ §½AiÀÄÆ E®èzÀ £À£Àß ¦æÃw¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ ¤£Àß §½ EzÉ. ºÁUÀAvÀ ¤Ã£ÀÄ ZÉAzÀªÉà C®è CAvÀ ºÉüÁÛ E®è. AiÀiÁjUÀÆ ºÉÆð¸À¯ÁUÀzÀ «©ü£Àß CAzÀ ¤AzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ¨Áj ¥ÀvÀæzÀ°è £À£Àß ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ EµÀÖ¥ÀrÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀå¯Áè. C¢PÉÌ EµÀÄÖ «ªÀgÀuÉ. ¸ÁPÁ?
C®è PÀuÉ AiÀiÁPÉ ¦æÃw¹ÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆrè? ¦æÃvÉÆìÃPÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt ¨ÉÃPÁ? ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è vÉgÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÉÛ? UÁ½ AiÀiÁPÉ ©Ã¸ÀÄvÉÛ? AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ D«AiÀiÁV ºÉÆÃUÀÄvÉÛ? CzÉ®è ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤ªÀÄAiÀÄ CAvÀ ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÉÆÃzÁzÉæ £À£Àß ¦æÃw PÀÆqÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤AiÀĪÀiÁ CAzÉÆÌÃ.
vÀÆ vÀÆ ºÉ ªÀ»A
¢¯ï£É f¸É C¥À£Á PÀºÁ...

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CAvÀgï PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÉÆàÃmïì £ÀqÉ¢vÀÛ®è DªÀvÀÄÛ ¤£Àß £ÉÆÃrzÀÄÝ. £ÀAUÉ £É¦zÀÝAUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DlzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAr®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀzÀ°è NqÁrPÉÆArzÉÝ. DªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ ZÀÆr ºÁPÉÆÌArzÉÝ. ªÀÄÄRPÉÌ ªÉÄÃPÀ¥ï EgÀ°®è. ¨ÉªÀgÀÄ §A¢vÀÄÛ. C¶ÖzÀÝgÀÆ £ÀAUÉ, £À£Àß PÀtÂÚUÉ ¤Ã£ÀÄ EµÀÖªÁVzÉÝ. ¤Ã¤¢ÝÃAiÀiÁ C£ÉÆßà MAzÉà PÁgÀtPÉÌ ¤£Àß PÁ¯ÉÃfUÉ £Á£ÀÄ §AzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀVAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄA¢£À PÁè¸À°èzÉÝ. ¤£Àß PÁè¸ÁVzÀÝgÉ ¢£ÀªÀÇ, ¥Àæw PÁè¸À®Æè ¤£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÁÛ PÀÆgÀâºÀÄ¢vÀÄÛ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ CªÀPÁ±À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ. DzÀgÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ MAzÉà DzÀÝjAzÀ ¢£ÀªÀÇ ¤£Àß £ÉÆÃqÉÆ ¨sÁUÀå! ºÁr ºÁr gÁUÀ. £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¥ÉæêÀÄ CAvÁgÀ®è ºÁUÉ ¤£Àß £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ £ÀAUÉ UÉÆwÛ¯ÉÝ ¤£Àß ¯Ë ªÀiÁqÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÉÝ. CzÀÄ ®ªÉÇé CxÀªÁ §gÉà DPÀµÀðuÉãÉÆ CAvÀ ¥ÀjÃQë¸ÉÆÃPÉ ¸Àé®à mÉÊA vÀUÉÆAqÉ.
C¨ï vÉÆ AiÉÄ fãÁ
vÉÃgÉ ©£ï ºÉ ¸ÀeÁó (¤Ã¤¯ÉÝ fêÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ²PÉë) C¤ß¸ÉÆÃPÉ ±ÀgÀĪÁzÁUÀ, ¦æÃwãÁ ªÀÄÄaÑmÉÆ̼ÉÆÃPÉ ¸ÁzsÁå£Éà E®è C¤ìzÁUÀ ¤AUÉ ¥ÀvÀæ §gÉÝ. CzÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¤AUÉ £Á£ÁåPÉ EµÀÖªÁzÉ? £Á¼É E£ÉÆߧÄî ¹QÌzÉæ CªÀî »AzÉ ºÉÆÃVÛÃAiÀiÁ CAvÉ®è ¥ÀvÀæ §jÝ¢ÝÃAiÀiÁ.
ZÁAzÀ¤Ã ZÁAzÀ¸É ºÉÆÃvÁ ºÉ
¹vÁgÉÆÃA¸É £À»
¥Áågï KPï ¸É ºÉÆÃvÁ ºÉ
ºÀeóÁgÉÆÃA¸É £À»... (¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¤AzÀ §gÀÄvÉÛ vÁgÉUÀ½AzÀ C®è, ¦æÃw M§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄlÄÖvÉÛ ¸Á«gÀ ªÀÄA¢ ªÉÄî®è) CxÀð DAiÀiÁÛ? ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¦æÃw. ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ £À£Àß ¦æÃwãÁ jeÉPïÖ ªÀiÁr©mÉæ F ¥ÀÄlÖ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉzÀj ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¦æÃw¸ÉÝà EgÉÆà ¸ÁzsÀåvÉãÉà ºÉZÀÄÑ.
ZÉ®ÄªÉ MAzÀÄ PÉýÛä
E¯Áè C£ÀßzÉ PÉÆrÛÃAiÀiÁ
¤£Àß ¦æÃw ªÀiÁrÛä
ªÀÄ£À¸ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ PÉÆrÛÃAiÀiÁ?


Ew
¦æÃwð ©zÀݪÀ

No comments: