Friday, April 07, 2006

Police File


CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ vÀAzÀ C£ÁºÀÄvÀ

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁzÀ «zÁåyð, ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÉæëĹ PÉÊ PÉÆlÖ ºÀÄqÀÄV, C£ÁgÉÆÃUÀå ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÈzÀÞ, ¸Á® ªÀiÁrzÀÝ gÉÊvÀ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÁªÉ®è N¢zÉÝêÉ. PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ M§â ¥Éưøï C¢üPÁj oÁuÉAiÀįÉèà vÀ£ÀßzÉà ¦¸ÀÆÛ¯ï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄArlÄÖPÉÆArzÀÄÝ! PÀAr¢ÝÃgÁ? N¢¢ÝÃgÁ? JgÀqÀÆ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ FUÀ N¢...
¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀ¼É PÀlÖqÀzÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ PÉÆÃuÉ. CzÀgÀ ªÀÄƯÉAiÀįÉÆèAzÀÄ zsÀƼÀÄ »rzÀ PÀÄað. C¯Éèà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà ©zÀÄÝPÉÆArgÀĪÀ mÉç®Äè. £ÉÆÃqÉÆÃjUÉ ºÀ¼É PÀÄað ªÀÄƯÉUɸɢzÁÝgÉ C¤¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ D PÀÄað, mÉç®Äè ªÀÄƯÉUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä §®ªÁzÀ PÁgÀt EzÉ. CzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ ¹PÀÛ EwºÁ¸À EzÉ. ºÀÈzÀAiÀÄ «ÄrªÀ ªÀåxɬÄzÉ. ¥Éưøï C¢üPÁj ¸Á«£À PÀvɬÄzÉ. ªÉÄUÁ zsÁgÁªÁ»UÁUÀ§®è «µÀAiÀÄ EzÉ.
2000£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄà 23. ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄ ©¹® ªÀÄzsÁåºÀß. ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸À¨ïE£ï¸ÉàPÀÖgï ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ J¯ÉÆèà ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ DUÀµÉÖà oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄÄR ¨ÁrvÀÄÛ. CªÀgÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀºÉÆÃV LzÀÄ ¤«ÄµÀªÀÇ DVgÀ°®è... jªÁ®éj¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ¹rzÀ C¤jÃQëvÀ ¸ÀzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ£Éßà £ÀqÀÄV¹vÀÄÛ. PÀAUÁ¯ÁzÀ ¹§âA¢ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ...!? K¤zÉ C°è?
¸ÀévÀB ¸À¨ïE£ï¸ÉàPÀÖgï ¸ÉÆãïì gÀPÀÛzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°èzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀ£Àß §½ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj jªÁ®égï¤AzÀ¯Éà vÀ¯ÉUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÁ°Aa£À UÀÄAqÀÄ LzÀÄ Cr zÉúÀªÀ£ÀÄß ¤±ÀÑ®ªÁV¹vÀÄÛ!
ºÀªÁ¯Á ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ®AZÀ ¥ÀqÉzÀ DgÉÆÃ¥À ¸ÉÆãïì CªÀgÀ ªÉÄðvÀÄÛ. DUÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè J¹àAiÀiÁVzÀÝ PÀªÀÄ¯ï ¥ÀAvï CªÀgÀÄ ®AZÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀt »AwgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÉÆãïì CªÀjUÉ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ºÀt ¥ÀqÉ¢®è JA§ÄzÀÄ ¸ÉÆãïì ¸ÀàµÀÖ£É. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀ¤SÉAiÀÄÆ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÉÆãïì ®AZÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħA¢vÀÄÛ. CzÀ£ÁßzsÀj¹ J¹à CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÝgÀÄ.
DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÀÄÄAZÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì CªÀgÀ PÉÊUÉ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ ¹QÌvÀÄÛ. ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ rJ¹à n¹JA ±ÀjÃ¥sï CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀzÀ ¥Àæw ¤ÃrzÀÝgÀÄ. C°èAzÀ £ÉÃgÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀ ¸ÉÆãïì ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ UÀÄj ElÄÖ næUÀgï CzÀÄ«Ä©lÖgÀÄ. J®è ¸ÀªÀĸÉå, CªÀªÀiÁ£À, aAvÉUÀ½UÉ UÀÄAr£À°è GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÉ®èzÀPÀÆÌ qsÀA JA§ MAzÉà ±À§Ý¢AzÀ CAvÀå WÉÆö¹©lÖgÀÄ.
CªÀgÀ dvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÆãïì ¨sÁj ®AZÀPÉÆÃgÀgÉãÀÆ DVgÀ°®è. DzÀgÀÆ CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ £ÉÆÃr £ÉÆAzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É PÁtĪÀ ¸ÀvÀå. CªÀjUÉ SÁ¸ÀV ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. CzÀjAzÀ §ºÀ¼À £ÉÆA¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
CªÀiÁ£ÀvÀÄ DzÉñÀ §AzÁUÀ CvÀÛ PÉ®¸ÀªÀÇ E®è, EvÀÛ SÁ¸ÀV §zÀÄQ£À°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄÆ E®è. CªÀiÁ£Àw¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ®Æè ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÁAiÀÄÄÛ. E£ÀÄß EzÀÝgɵÀÄÖ? ¸ÀvÀÛgɵÀÄÖ? JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆãïì UÀÄArUÉ vÀ¯ÉAiÉÆrØzÀgÉ? EzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÉÆãïì ªÀiÁvÀæ PÉÆqÀ§®ègÀÄ.
FUÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉƸÀ PÀlÖqÀ DVzÉ. DzÀgÉ ¸ÉÆãïì CªÀgÀÄ CAzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ PÀÄað, mÉç¯ï EA¢UÀÆ oÁuÉAiÀÄ°èzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀjUÉ®è, £ÉÆÃrzÁUÉ®è ¸ÉÆãïì £É£À¥ÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸ÁªÀÅ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ »A¢£À ªÀåxÉ PÀÆqÀ.

No comments: